Konspekt lekcji (Access 1)

 

 TEMAT: Wprowadzenie do programu Microsoft Access

 Czas 45' (1x45')

ZAKRES TREŚCI PROGRAMOWYCH:

  ogólne wiadomości o programie Microsoft Access

  uruchamianie programu Microsoft Access,

  rozpoczęcie pracy z pustą bazą danych

 CELE LEKCJI:

a) wiadomości i ich rozumienie:

  uczeń wymieni funkcje programu Microsoft Access,

  uczeń będzie znał podstawowe pojęcia związane z bazą danych

 b) umiejętności:

uczeń będzie umiał uruchomić program Microsoft Access

uczeń będzie umiał rozpocząć pracę z pustą bazą danych

 

METODA: wykład połączony z metodą laboratoryjną

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tablica, zestaw komputerowy + oprogramowanie

PLAN LEKCJI:

1.   Czynności wstępne   (5')

2.   Zapoznanie uczniów z tematem lekcji i etapami jego realizacji

3.   Uświadomienie uczniom celu lekcji

4.   Realizacja poszczególnych etapów lekcji

5.   Czynności końcowe - powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji i zadanie pracy domowej

 PRZEBIEG LEKCJI:

      rozwinięcie punktu czwartego

1.     Podanie tematu lekcji  i uświadomienie uczniom celu lekcji   (5')

2.     Przedstawienie wiadomości o podstawowych pojęciach związanych z bazami danych   (20')

Dane

Danymi są wszystkie informacje jakie przechowujemy, aby w każdej mieć do nich dostęp. Danymi w programie Microsoft Access może być tekst. Mogą to być również liczby, daty, rysunki, pliki i wiele innych elementów. Na przykład, jeżeli sprzedajemy bombonierki, możemy przechowywać nazwy, zdjęcia i przepisy na czekoladki, ceny i dane dotyczące zapasów bombonierek oraz daty ich sprzedaży.

Baza danych

Bazą danych jest uporządkowany zbiór danych. Dane te są tematycznie ze sobą związane. Na przykład, w wielu instytucjach istnieją firmowe bazy danych, zawierające wszystkie możliwe informacje o danym przedsiębiorstwie. Bazy danych przydatne są również stowarzyszeniom konsumenckim, organizacjom rządowym, oraz instytucjom zajmującym się edukacją, umożliwiają bowiem zarządzanie informacjami. Nawet osoby prywatne lub gospodarstwa domowe mogą korzystać z baz danych. Bazy danych są po prostu jedyną drogą do takiego przedstawienia danych, jakie jest w danej chwili niezbędne.

Formularz

Zastosowanie formularza, w większości przypadków jest najłatwiejszym sposobem wprowadzania danych. Formularze, używane do wprowadzania danych w programie Microsoft Access, przypominają papierowe formularze doskonale znane z biur. Wpisujemy dane do takiego formularza, a program Microsoft Access przechowuje w tabeli.

Tabela bazy danych

Tabela bazy danych jest zbiorem danych dotyczących tego samego tematu. Dane przechowywane są w rekordach (wierszach) oraz polach (kolumnach). Rekord jest zestawem informacji o pojedynczym elemencie, na przykład o prenumeracie pisma, mogą być to też dane jednej osoby z książki telefonicznej. Rekordy składają się z pojedynczych pól. Każde pole zawiera jedną informację. Na przykład, tabela zawierająca dane o prenumeratorach pisma przeznacza jedno pole na nazwisko prenumeratora, drugie na imię, trzecie na adres i tak dalej.

 3.     Uruchomienie programu pod kontrolą nauczyciela (10’)

Jednym z najbardziej powszechnych sposobów uruchamiania programów, w tym również programu Microsoft Access jest kliknięcie na ikonie skrótu do tego programu znajdującej się na pulpicie. Jeżeli nie mamy takiego skrótu to program uruchomić możemy poprzez:

1.      Kliknięcie przycisku Start (lewy dolny róg naszego ekranu)

2.      Wybranie w menu Programy pozycji Microsoft Access

W jednym jak i drugim przypadku uruchomi nam się program Microsoft Access i pojawi okno dialogowe dotyczące wyboru otwarcia bazy danych już istniejącej, kreatora bazy danych lub pustej bazy danych. Ponieważ my dopiero będziemy tworzyć własną bazę danych, wybieramy pozycję dotyczącą pustej bazy danych i klikamy OK.

W ten sposób przygotowaliśmy sobie „stanowisko” naszej pracy.

 

      rozwinięcie punktu piątego   (5’)

Powtórzenie wiadomości o pojęciach związanych z bazami danych

 

Zadanie pracy domowej.

Należy zastanowić się nad kwestię tworzenia własnej bazy danych – czego będzie to baza danych dotyczyć, ile i jakie będą znajdować się w niej pola.