Konspekt lekcji

 

  

TEMAT: Corel Draw - rysujemy podstawowe figury

Czas 90' (2x45')

ZAKRES TREŚCI PROGRAMOWYCH:

ogólne wiadomości o programie,

omówienie sposobu uruchomienia programu,

omówienie podstawowych narzędzi programu (przybornik),

 CELE LEKCJI:

a) wiadomości i ich rozumienie:

uczeń wymieni sposób tworzenie koła i kwadratu,

uczeń opisze sposób tworzenia podstawowych figur w programie Corel Draw

uczeń opisze różnice pomiędzy klonowaniem, duplikowaniem i kopiowaniem

b) umiejętności:

uczeń będzie umiał uruchomić program Corel Draw

uczeń będzie umiał narysować prostokąt, kwadrat, elipsę, koło i wielokąty

uczeń będzie umiał klonować, kopiować i duplikować obiekty w programie Corel Draw

 

METODA: wykład połączony z metodą laboratoryjną i instruktażem.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tablica, zestaw komputerowy + oprogramowanie (CorelDraw)

PLAN LEKCJI:

1.   Czynności wstępne   (10')

2.   Zapoznanie uczniów z tematem lekcji i etapami jego realizacji

3.   Uświadomienie uczniom celu lekcji

4.   Realizacja poszczególnych etapów lekcji

5.   Czynności końcowe - powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji

PRZEBIEG LEKCJI:

  rozwinięcie punktu czwartego

1.     Podanie tematu lekcji  i uświadomienie uczniom celu lekcji   (10')

2.     Uruchomienie programu pod kontrolą nauczyciela  (15')

Najszybszym sposobem uruchomienia programu Corel Draw jest wybór ikony znajdującej się na naszym pulpicie. Jeżeli jednak nie posiadamy skrótu do programu to możemy go uruchomić przez menu Programy , dostępnego po kliknięciu przycisku Start.

W pierwszym kroku pojawi nam się okno powitalne, w którym wybrać będziemy mogli

nowy rysunek

ostatnio otwarty

otwórz rysunek

szablon

samouczek

nowości

W naszym wypadku wybieramy pozycję Nowy rysunek, gdyż dopiero rozpoczynamy pracę z programem. Przy następnym uruchomieniu przydać się nam mogą opcje Ostatnio otwarty lub Otwórz rysunek.

Pozycje Samouczek i Nowości to zbiór informacji o programie Corel Draw i zawarte w danej wersji programu nowości oraz zbiór podpowiedzi i pomocy do programu.  

3.   Omówienie przez nauczyciela zagadnień związanych z tematem lekcji  (40')

Rysowanie prostokąt

Sposób rysowania prostokąta jest bardzo podobny jak w programie Paint. A więc klikamy na ikonę Prostokąt w przyborniku. Wskaźnik nasz zmieni się w krzyżyk z dołączonym prostokątem. Następnie naciskamy lewy przycisk myszy i przesuwamy ją określając kształt i wielkość naszego obiektu. Kiedy puścimy przycisk, prostokąt zostanie zaznaczony czterema węzłami znajdującymi się w jego rogach. Gdy chcemy narysować kwadrat, podczas przeciągania myszą trzymamy naciśnięty klawisz CTRL. Jak możemy zauważyć podczas rysowania prostokąta, pasek właściwości dostosowuje się do wybranego przez nas narzędzia. Przy pomocy wspomnianego paska dokonać możemy edycji naszego obiektu (zmienić jego rozmiary, dokonać obrotu lub np. zaokrąglić naroża)

Rysowanie elipsa

W celu narysowania elipsy wybieramy z przybornika pozycję Elipsa. Nasz wskaźnik zmienia się w krzyżyk z dołączoną małą elipsą. Tak jak w przypadku prostokąta naciskamy klawisz myszy i przeciągamy go w celu określenia kształtu i wielkości naszego nowego obiektu. Aby narysować koło wystarczy podczas przeciągania myszką nacisnąć klawisz CTRL. Spostrzegawczy, zauważą iż nasz pasek właściwości znów dostosował się do naszego obiektu. Wykorzystując go możemy np. zmienić naszą elipsę (koło) w wycinek, czy też łuk. Oprócz tych opcji znajdują się również elementy takie jak w przypadku prostokąta (zmiana rozmiarów, obrót o dowolny kąt).

Tworzenie wieloboków

Pierwszym krokiem rysowania wielokątów jest określenie ilości boków naszej figury. Oby tego dokonać musimy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na ikonie Wielokąt lub raz kliknąć prawym i z rozwiniętego menu wybrać pozycję właściwości. W otwartych właściwościach określamy rodzaj figury oraz liczbę boków. Po zmianie ustawień i ich zatwierdzeniu nową figurę rysujemy analogicznie jak prostokąt czy też elipsę.

Zaznaczanie obiektów

Aby zaznaczyć obiekt lub obiekty musimy wybrać z naszego przybornika Wskaźnik. Gdy chcemy zaznaczyć jeden obiekt klikamy na danym obiekcie. W celu zaznaczenia kilku obiektów musimy w chwili klikania na dane obiekty mieć naciśnięty klawisz SHIFT. Możemy również zaznaczyć grupę obiektów poprzez tzw. przeciąganie. W tym celu musimy ustawić kursor myszy po jednej stronie naszych obiektów, następnie nacisnąć przycisk myszy i przeciągnąć wskaźnikiem za obiekty które chcemy zaznaczyć. Po wykonaniu tej operacji zwalniamy przycisk myszy.

Kopiowanie, duplikowanie i klonowanie

Skopiować dany obiekt możemy na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest bardzo popularny również w innych programach (nie koniecznie graficznych), to zaznaczenie obiektu i kliknięcie przycisku Kopiuj a następnie Wklej na standardowym pasku. Po tej operacji obiekty znajdują się jeden na drugim, wystarczy teraz jedynie przeciągnąć nasz nowy obiekt. Drugi sposób to zaznaczenie naszego obiektu, kliknięcie na nim prawym przyciskiem myszy i przeciągnięcie naszego nowego obiektu w inne położenie. W momencie zwolnienia przycisku rozwinie nam się menu z którego wybieramy Kopiuj. Jak możemy zauważyć w ten sam sposób możemy przenieść nasz obiekt.

Duplikowanie jest operacją bardzo podobną do kopiowania. Otóż najpierw zaznaczamy nasz obiekt z menu edycja wybieramy polecenie duplikuj. Kopia zostanie przesunięta w górę i w prawo względem oryginału. Gdy przesuniemy nasz duplikat obok oryginału i ponownie klikniemy Duplikuj, kolejny element pojawi się nam kolejny duplikat umieszczony w takiej samej odległości od pierwszego duplikatu, w jakiej umieściliśmy pierwszy duplikat od oryginału.

Termin klonowania jest w ówczesnych czasach bardzo popularny. Otóż jest to stworzenie obiektu podobnego do oryginału. W CorelDraw klonowania dokonujemy poprzez wybór pozycji Klonuj z menu Edycja. Co nam daje klonowanie? Otóż w momencie edycji oryginalnego obiektu zmienia się nam również i klon. Operacja odwrotna jest niemożliwa. 

   rozwinięcie punktu piątego

Powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji poprzez odpowiadanie na proste pytania zadawane przez nauczyciela:  (15')

1.   Co należy zrobić aby narysować prostokąt, elipsę lub wielokąt?

2.   Omów różnice pomiędzy programem kopiowaniem, duplikowaniem i klonowaniem.