Konspekt lekcji (Excel 1)

 

 

TEMAT: Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel

Czas 45' (1 x 45')

ZAKRES TREŚCI PROGRAMOWYCH:

podstawowe pojęcia związane z arkuszem kalkulacyjnym

CELE OPERACYJNE:

a) wiadomości i ich rozumienie

uczeń wymieni funkcje programu Microsoft Excel
uczeń opisze środowisko pracy arkusza kalkulacyjnego

b) umiejętności

uczeń będzie umiał "poruszać" się w oknie arkusza kalkulacyjnego
uczeń będzie umiał wyznaczać kolumnę, wiersz i komórkę w arkuszu kalkulacyjnym
uczeń będzie umiał napisać prostą formułę w arkuszu kalkulacyjnym

METODA: wykład połączony z metodą laboratoryjną i instruktażem.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: zestaw komputerowy + oprogramowanie (Program Microsoft Excel), tablica

PLAN LEKCJI:

 1. Czynności wstępne (5')
 2. Zapoznanie uczniów z tematem lekcji i etapami jego realizacji
 3. Uświadomienie uczniom celu lekcji
 4. Realizacja poszczególnych etapów lekcji
 5. Czynności końcowe - powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji

PRZEBIEG LEKCJI:

rozwinięcie punktu czwartego
 1. Podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom celu lekcji (5')
 2. Uruchomienie programu pod kontrolą nauczyciela (5')
 3. Omówienie przez nauczyciela środowiska pracy arkusza kalkulacyjnego Excel (25')

Arkusz kalkulacyjny umożliwia tworzenie dokumentów w postaci tabel. Można w nich umieszczać dane i zlecać programowi wykonanie skomplikowanych obliczeń np. kalkulacje wydatków, kosztów, obliczenia finansowe. Dane i wyniki można prezentować w postaci wykresów. Dokument arkusza można zapisać na dysku twardym bądź dyskietce oraz wydrukować.

Najbardziej znanymi programami tego typu są: arkusz Microsoft Excel oraz prosty w obsłudze arkusz w pakiecie programów MS Works.

 

BUDOWA DOKUMENTU ARKUSZA KALKULACYJNEGO

Arkusz kalkulacyjny składa się z:

wierszy oznaczanych liczbami 1, 2, 3 .... nawet do 16384;
kolumn oznaczanych dużymi literami alfabetu: A,B, ... AA, AB, ... BA ... IV (to lietry i oraz v)

Pojedyncze pole tabeli powstające w miejscu przecięcia wiersza i kolumny nazywamy komórką.

Widok okna programu Excel

Każda komórka arkusza ma jednoznacznie określony adres (numer kolumny i numer wiersza), np. A4, F10, A15, C21 itp. Do komórki arkusza można wpisać:

liczbę,
tekst,
wzór (w arkuszu nazywany formułą).

Formuły w arkuszu buduje się, stosując standardowe zasady tworzenia wyrażeń matematycznych:

wpisanie formuły trzeba poprzedzić znakiem “=“, np.

=A5+A6;

=(D2+C3)*5

operatory mnożenia, dzielenia i potęgowania w formułach arkusza są zastąpione znakami “*” - mnożenie; “/”- dzielenie; “^” - potęgowanie;
w formule zaleca się używać adresów komórek, a nie konkretnych wartości do niej wprowadzonych.

Po komórkach arkusza należy poruszać się za pomocą myszy lub używając klawiszy sterujących kursorem z klawiatury. Należy zwrócić uwagę na postać kursora myszy, który zmienia się w zależności od miejsca jego ustawienia.

Aby wprowadzić dane do arkusza, należy wskazać komórkę o odpowiednim adresie i wpisać wartość. Wpisywane dane są wyświetlane w komórce i w pasku formuły. Aby zatwierdzić wprowadzone dane, należy nacisnąć klawisz Enter lub przesunąć kursor do innej komórki.

Aby skasować wartość komórki, należy wskazać tę komórkę i nacisnąć klawisz Delete.

Aby zmienić zawartość komórki, należy wskazać tę komórkę i nacisnąć klawisz F2.

rozwinięcie punktu piątego (5')

Powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji poprzez odpowiadanie na proste pytania zadawane przez nauczyciela:

 1. W jaki sposób wyznaczamy komórkę w arkuszu kalkulacyjnym?
 2. Do czego służy arkusz kalkulacyjny
 3. Omów sposób tworzenia formuł