Konspekt lekcji (Excel 2)

 

TEMAT: Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. Tworzenie wykresów

Czas 90' (2 x 45')

ZAKRES TREŚCI PROGRAMOWYCH:

rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi

graficzne przedstawienie rozwiązanie zadania (wykresy

CELE OPERACYJNE:

a) wiadomości i ich rozumienie

uczeń wymieni funkcje programu Microsoft Excel

uczeń opisze funkcje narzędzia jakim jest Kreator wykresów

b) umiejętności

uczeń będzie umiał stosować podstawowe funkcje matematyczne: sumowanie, mnożenie, dzielenie

uczeń będzie umiał korzystać z usług Kreatora wykresów- wybieranie odpowiedniego typu wykresu, precyzyjne określenie wyglądu poszczególnych jego elementów: tytułów osi, linii siatki, legendy, etykiety danych, dobranie koloru i wzoru wypełnienia dla poszczególnych elementów wykresu.

uczeń będzie umiał rozwiązywać równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi

METODA: wykład połączony z metodą laboratoryjną i instruktażem.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: zestaw komputerowy + oprogramowanie (Program Microsoft Excel), tablica

PLAN LEKCJI:

 1. Czynności wstępne
 2. Zapoznanie uczniów z tematem lekcji i etapami jego realizacji
 3. Uświadomienie uczniom celu lekcji
 4. Realizacja poszczególnych etapów lekcji
 5. Czynności końcowe - powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji
 6. Zadanie pracy domowej

PRZEBIEG LEKCJI:

rozwinięcie punktu czwartego
 1. Podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom celu lekcji
 2. Krótkie przypomnienie wiadomości o programie Excel
 3. Uruchomienie programu pod kontrolą nauczyciela
 4. Omówienie przez nauczyciela podstawowych zagadnień związanych z tematem lekcji, ikon i funkcji niezbędnych do wykonania zadania

  Obszar wykresu jest to prostokąt obejmujący wszystkie elementy wykresu

  Oś X, czyli oś kategorii przedstawioną w postaci poziomej linii u dołu wykresu. Oś posiada tzw. znaczniki osi, które dzielą się na główne i pomocnicze

  Oś Y, czyli oś wartości, widoczna jako pionowa linia po lewej stronie wykresu. Także ta oś może posiadać główne oraz pomocnicze znaczniki danych.

  Obszar kreślenia. W wykresach posiadających oś x oraz y jest to prostokąt zdefiniowany tymi osiami. W wykresach trójwymiarowych obszar kreślenia składa się z dwóch ścian i podłoża.

  Etykiety danych, które mogą być pomocnicze przy określeniu wartości punktu danych.

  Legenda. Każdy wykres może posiadać swoją legendę, informacje o kształcie i kolorze każdej z serii danych.

  Tytuły osi i wykresu. Każda oś może być indywidualnie podpisana, możesz też dołączyć tytuł całego wykresu

  Widok kreatora wykresów

  Każdy wykres jest połączony z danymi podobnie jak formuła. Jeśli zmienimy jakieś dane w tabeli to automatycznie zmieni się przebieg wykresu. Podobnie, jeśli przeciągniesz któryś z punktów wykresu, zmieni się zawartość odpowiedniej komórki. Należy jeszcze zwrócić uwagę, że gdy klikniemy na wykresie, dookoła zakresu zawierającego dane dla wykresu pojawi się niebieska ramka. Co więcej, jeśli kliknięciem zaznaczymy pojedynczą serię, niebieska ramka obejmie komórki zawierające dane wyłącznie dla tej serii.

 5. Wykonywanie ćwiczeń przez uczniów pod kontrolą nauczyciela

Ćwiczenie 1 (zadanie rozwiązywane przy pomocy nauczyciela)

Rozwiąż układ równań

x + 2y = 3

4x + 5y = 6

Ćwiczenie 2

Samodzielne rozwiązywanie równań przydzielonych przez nauczyciela (Załącznik nr 1), a następnie otrzymane rozwiązanie przedstaw w postaci wykresu.

rozwinięcie punktu piątego

Powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji poprzez odpowiadanie na proste pytania zadawane przez nauczyciela:

 1. Do czego służy kreator wykresów?
 2. Omów sposób tworzenia wykresu.
rozwinięcie punktu szóstego

Zadanie do domu:

Przemyśl w jaki sposób przy pomocy arkusza kalkulacyjnego Excel można rozwiązać równanie drugiego stopnia.

 

Załącznik nr 1

Rozwiąż układ równań - przedstaw interpretację graficzną

x + y = 1

x - y = 1

Rozwiąż układ równań - przedstaw interpretację graficzną

2x - 3y = 13

3x - 2y = 12

Rozwiąż układ równań - przedstaw interpretację graficzną

-3x + 5y = 5

x + 2y = 2

Rozwiąż układ równań - przedstaw interpretację graficzną

2x - y = -2

x + 3 y = 3

Rozwiąż układ równań - przedstaw interpretację graficzną

x - 2y = 3

3x - 6y = 1

Rozwiąż układ równań - przedstaw interpretację graficzną

x - 3y = 5

2x + y = 10

Rozwiąż układ równań - przedstaw interpretację graficzną

x + 4y = 2

x + 4y = 2

Rozwiąż układ równań - przedstaw interpretację graficzną

x - y = -1

-x + y = -1

Rozwiąż układ równań - przedstaw interpretację graficzną

-x + y = 1

2x + y = 4

Rozwiąż układ równań - przedstaw interpretację graficzną

3x - y = -2

-5x + 2y = 7