Witamy na naszej stronie!
 Dziś jest  WTOREK,  28 Marca 2017r.| imieniny: Anieli, Antoniego, Marcelego
  AKTUALNOŚCI
  O SZKOLE
  PATRON
  NAUCZYCIELE
  STRONY UCZNIÓW
  DLA RODZICÓW
  DOKUMENTY
  SZKOLNY CHAT
  Dzień Wiosny
  REDAKCJA
  OBCHODY 75-LECIA SZKOŁY
  Zobacz szczegóły
  Przeczytaj apel
  DZIEJE SZKOŁY
  PUBLIKACJE NAUCZYCIELI
Konspekty lekcji informatyki
Włocławski Portal Edukacyjny
Jak się dobrze uczyć
Nauczanie ortografii
  GŁOSUJ NA NASZĄ STRONĘ!
Kliknij logo Eduseeka!
Zagłosuj na naszą stronę!
  SZKOŁA Z KLASĄ
Szkolny Serwis Internetowy

Szkoła z Klasą
  WAKACJE
Rozpoczynamy nowy
rok szkolny 2007/08
  GDZIE JESTEŚMY

Polska,
woj. kujawsko-pomorskie, powiat aleksandrowski,
gmina Koneck
Straszewo 17
87-702 KONECK
Tel/fax 054 272 22 70
Kom. 516 069 104
lub
516 069 105
  KONTAKT
Napisz do nas list
pspstraszewo@op.pl

  POGODA na dziś

Mapka pochodzi ze strony:
www.superexpress.pl

  CIEKAWE LINKI
Biuletyn Informacji Publicznej Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty Stowarzyszenie Parafiada Prywatne Liceum Ogólnokształcące Profesor we Włocławku Włocławski Portal Internetowy
- PORTAL WŁOCŁAWKA
- Ministerstwo Edukacji
Narodowej

- Kuratorium Oświaty
w Bydgoszczy

- EDUSEEK
- GZK Osięciny
- EDUKACJA
- Layne Staley
- ISTRA - Świat Książki
- UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU

- Włocławska Strona
Rowerowa
  WYSZUKIWARKA
www.szukacz.pl


ROK SZKOLNY 2007/2008
  Dodaj do ulubionych
  Poleć stronę innym
  Wyślij e-mail
    SZKOLNE DOKUMENTY
POLITYKA JAKOŚCI


Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Straszewie deklaruje:

Spełnianie potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli poprzez wysoką jakość pracy szkoły.

Będziemy to realizować poprzez:

1. Wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania, analizowanie najlepszych sposobów ich wdrażania z uwzględnieniem stanowiska nauczycieli, rodziców i uczniów.
2. Ciągłe unowocześnianie i modernizację bazy dydaktycznej szkoły.
3. Wysoką jakość działań podejmowanych w sferze nauczania, wychowania i opieki.
4. Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości pracy szkoły.
5. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
6. Osiąganie coraz lepszych wyników sprawdzianów zewnętrznych.
7. Wdrożenie oraz ciągłe doskonalenie szkolnego systemu zapewnienia jakości pracy szkoły.

Niniejsza „Polityka jakości” dotyczy wszystkich pracowników szkoły i jest bezwzględnie przestrzegana na każdym etapie wykonywania zadań kształcenia, wychowania i opieki realizowanych przez szkołę zgodnie z jej statutem.


STATUT
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Straszewie


Przepisy wstępne

Art. 1.

Podstawę prawną Statutu stanowi art. 42 ust. 1, art. 50 ust. 2, art. 52 ust. 2, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2001 r. Nr 12, poz. 136; Nr 19, poz. 239; Nr 48, poz. 550; Nr 104, poz. 1104; Nr 120, poz. 1268; Nr 122, poz. 1320) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624) ze zmianami: (Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96; z 2003 r. Nr 146, poz. 1416 oraz z 2004 r. Nr 66, poz. 606).

Art. 2.

Niniejszy Statut ustala organizację i zasady działalności Publicznej Szkoły Podstawowej w Straszewie.

Przepisy ogólne
Art. 3.

Podstawę prawną działalności Publicznej Szkoły Podstawowej w Straszewie stanowi orzeczenie organizacyjne z dnia 27 lutego 1999 roku wydane przez Radę Gminy w Konecku (Uchwała nr VI/46/99) oraz akt przekształcenia szkoły podstawowej z dnia 10 marca 1999 roku.

Art. 4.

Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej w Straszewie stanowią miejscowości: Straszewo, Kolonia Straszewo, Rybno, Lisianki, Zazdromin (część), Seroczki, Poczałkowo i Przybranówek.

Art. 5.

Typ szkoły: Publiczna szkoła podstawowa o sześcioletnim cyklu kształcenia.

Art. 6.

Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Straszewie.

Art. 7.

Siedziba szkoły: Straszewo nr 17.

Art. 8.

Organ prowadzący szkołę: Samorząd Gminy Koneck.

Art. 9.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Cele i zadania szkoły

Art. 10.
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie poprzez:
1. Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz przygotowanie absolwentów do dalszego kształcenia w gimnazjum.
2. Przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
4. Umożliwienie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
5. Zapewnienie podtrzymywania kultury i tradycji regionalnej.
6. Przestrzeganie, respektując chrześcijański system wartości, uniwersalnych zasad etyki.
7. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny.
8. Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
9. Udzielanie uczniom pomocy materialnej.
10. Organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, zgodnie
z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
11. Opiekę nad uczniami ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami.
12. Opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi.
13. Umożliwienie rozwijania zainteresowań.
14. Wyrabianie nawyku dbałości o własny rozwój fizyczny, zachowanie zdrowia i aktywnego spędzania czasu wolnego.
15. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.

Art. 11.

Sposób realizacji celów i zadań wynikających z ustawy w zakresie:
1. Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz przygotowanie absolwentów do dalszego kształcenia w gimnazjum:
a) realizowanie ramowego planu nauczania sześcioletniej szkoły podstawowej,
b) realizowanie podstawy programowej sześcioletniej szkoły podstawowej,
c) przygotowanie do sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań.
2. Przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności:
a) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
b) przyswajanie metod i technik rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych,
c) kształcenie umiejętności godzenia dążeń własnych z dążeniami innych, odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolności własnej z wolnością innych,
d) pomoc w poszukiwaniu, odkrywaniu i dążeniu do osiągnięcia celów życiowych oraz znalezienia własnego miejsca w świecie,
e) kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów,
3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata:
a) przygotowanie do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie
w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,
b) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i światowej.
4. Umożliwienie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej:
a) pomoc w zrozumieniu istoty patriotyzmu, narodowości, państwowości,
b) organizowanie uroczystości szkolnych z okazji świąt państwowych
i religijnych,
c) zapoznanie z historią Polski i narodu polskiego,
d) stworzenie optymalnych warunków do praktyk religijnych w szkole.
5. Zapewnienie podtrzymywania kultury i tradycji regionalnej:
a) zapoznanie z historią regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej,
b) zapoznanie z kulturą i tradycjami mieszkańców regionu.
6. Przestrzeganie, respektując chrześcijański system wartości, uniwersalnych zasad etyki:
a) pomoc w zrozumieniu istoty zasad etycznych i systemu wartości oraz ich wpływu na stosunki międzyludzkie,
b) przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości,
c) kształcenie samodzielności w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym,
d) uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego,
e) kształcenie umiejętności godzenia dążenia do dobra własnego z dobrem innych.
7. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny:
a) współuczestniczenie rodziców uczniów w tworzeniu i realizacji szkolnego systemu wychowawczego,
b) współuczestniczenie rodziców uczniów w tworzeniu i realizacji klasowych planów wychowawczych,
c) uwypuklenie w procesie wychowawczym wartości prorodzinnych.
8. Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej:
a) objęcie wszystkich uczniów opieką pedagoga szkolnego,
b) stała współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
c) indywidualna pomoc wychowawców i nauczycieli,
d) organizowanie spotkań z lekarzami lub specjalistami.
9. Udzielanie uczniom pomocy materialnej:
a) współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Konecku,
b) współpraca z organizacjami charytatywnymi, w tym również zagranicznymi,
c) pozyskiwanie środków finansowych oraz pomocy rzeczowej od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych,
d) pozyskiwanie środków finansowych i pomocy rzeczowej z innych źródeł.
10. Organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi:
a) w miarę możliwości, dostosowanie szkoły do potrzeb uczniów niepełnosprawnych,
b) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,
c) tworzenie oddziałów integracyjnych,
d) umożliwienie realizowania nauczania indywidualnego.
11. Opieka nad uczniami ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami:
a) współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,
b) przestrzeganie zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach,
c) umożliwianie realizowania indywidualnych form i programów nauczania,
d) powoływanie zespołów korekcyjno - kompensacyjnych,
e) organizowanie zespołów wyrównywania wiedzy,
f) wykorzystanie zindywidualizowanego sposobu nauczania.
12. Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi:
a) umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie,
b) organizacja zajęć nadobowiązkowych,
c) realizacja rozszerzonego programu nauczania.
13. Umożliwienie rozwijania zainteresowań:
a) organizowanie kół zainteresowań przedmiotowych, sportowych, turystycznych, itp.,
b) w miarę możliwości korzystanie w sposób zorganizowany z kin, teatrów, muzeów, wystaw, wycieczek turystyczno-krajoznawczych, bibliotek,
c) organizowanie konkursów, zawodów, współzawodnictwa,
d) uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych, sportowych.
14. Wyrabianie nawyku dbałości o własny rozwój fizyczny, zachowanie zdrowia i aktywnego spędzania czasu wolnego:
a) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie
i sprawność fizyczną,
b) przygotowanie do prowadzenia zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku,
c) poznanie zagrożeń i chorób cywilizacyjnych.
15. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska:
a) rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą,
b) uczenie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody,
c) pomoc w zrozumieniu miejsca człowieka w ekosystemie Ziemi,
d) poznanie wpływu, jaki wywiera nieprzemyślana działalność człowieka na degradację środowiska naturalnego oraz sposobów ochrony przyrody.

Organy szkoły
Art. 12.

Organami szkoły są:
1. Dyrektor szkoły.
2. Rada Pedagogiczna.
3. Rada Rodziców.
4. Samorząd Uczniowski.

Art. 13.

Do kompetencji Dyrektora szkoły należy w szczególności:
1. Kierowanie pracą szkoły.
2. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
3. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.
4. Sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania pro zdrowotne.
5. Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących.
6. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, wydzielonym z budżetu Gminy Koneck, zgodnie z odrębnymi przepisami.
7. Wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty i przepisów szczególnych.
Art. 14.
1. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące i opiniodawcze określone w ustawie o systemie oświaty.
2. Szczegółowe zasady działalności Rada Pedagogiczna określa w swoim regulaminie.
3. Regulamin Rady Pedagogicznej nie może być sprzeczny z ustawą o systemie oświaty.
4. Regulamin Rady Pedagogicznej zawiera załącznik nr 1.

Art. 15.
1. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców uczniów.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców.
3. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który jest spójny ze Statutem szkoły.
4. Regulamin Rady Rodziców zawiera załącznik nr 3.

Art. 16.
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa ustawa o systemie oświaty.
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego zawiera załącznik nr 4.

Art. 17.

Zasady współdziałania między organami szkoły:
1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
2. Dyrektor szkoły informuje Radę Pedagogiczną o realizacji jej uchwał oraz
o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.
3. Sytuacje konfliktowe między Dyrektorem szkoły, a Radą Pedagogiczną rozstrzyga organ nadzorujący.
4. Sytuacje sporne między Dyrektorem szkoły, a Radą Rodziców rozstrzyga Rada Pedagogiczna lub organ nadzorujący.
5. Spory między Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców rozstrzyga Dyrektor szkoły lub organ nadzorujący.
6. Spory między Dyrektorem szkoły, a Samorządem Uczniowskim rozstrzyga Rada Pedagogiczna
7. Przewodniczący Rady Rodziców oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego informują Dyrektora szkoły o podjętych uchwałach.

Organizacja pracy szkoły

Art. 18.

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych (przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich) określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

Art. 19.

Rok szkolny dzieli się na dwa okresy klasyfikacyjne: klasyfikację śródroczną i klasyfikację roczną.

Art. 20.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
3. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości do dnia 31 marca, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
a) szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych,
b) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne,
c) w uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym, że ta zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

Art. 21.

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor szkoły,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Art. 22.
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorazowym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców w sprawie szkolnych zestawów programów nauczania i szkolnych zestawów podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również:
a) przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów;
b) wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającego korzystanie z niego przez kilka lat
2. W przypadku trudnych warunków demograficznych dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych, w tym połączenie zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6-letnich i zajęć prowadzonych w klasie pierwszej.
3. W szkole działa oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego. Szczegółowe zasady działalności oddziału przedszkolnego określa załącznik nr 16.
Art. 23.
1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń np. technika, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń.
3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

Art. 24.
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
3. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 2.

Art. 25.

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem szkoły lub, za jego zgodą,
z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
Art. 26.

Szkoła prowadzi bibliotekę. Szczegółowe zasady organizacji biblioteki i zadania nauczyciela bibliotekarza zawiera załącznik nr 7.

Art. 27.

Szkoła prowadzi świetlicę. Szczegółowe zasady organizacji świetlicy i zadania nauczyciela wyznaczonego do jej prowadzenia zawiera załącznik nr 8.

Art. 28.

Zasady organizowania wycieczek szkolnych oraz obowiązki kierownika wycieczki i opiekunów zawiera załącznik nr 9.

Uczniowie szkoły

Art. 29.
1. Do szkoły uczęszczają dzieci od 7 roku życia.
2. Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
4. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

Art. 30.

Prawa i obowiązki uczniów oraz rodzaje i zasady stosowania nagród i kar określa załącznik nr 5.

Art. 31.

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, a także warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania określa załącznik nr 6.

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

Art. 32.
1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników o których mowa w pkt. 1 określają odrębne przepisy.
3. Organizację i porządek pracy w szkole oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala regulamin pracy stanowiący załącznik nr 15.
4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków nauczycieli oraz nauczycieli, którym powierzono wychowawstwo klasy, określa załącznik nr 9.
5. Zakres obowiązków nauczyciela dyżurnego zawarty jest w załączniku nr 10.
6. Zasady przyznawania nagród dyrektora szkoły określa załącznik nr 16.
7. Zasady premiowania pracowników obsługi zawarte są w załączniku nr 17.
8. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowi załącznik nr 18.
9. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są realizować Szkolny Program Wychowania stanowiący załącznik nr 13.
10. Szkoła realizuje własny Program Profilaktyki zawarty w załączniku nr 14.
11. Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wszystkim uczniom i pracownikom placówki. Posiada własny regulamin, który zawarty jest w załączniku nr 11.

Art. 33.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Dyrektor oraz nauczyciele i inni pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole.
3. Dyrektor szkoły opracowuje plan zajęć edukacyjnych i odpowiada za jego realizację.
4. Pod nieobecność któregoś z nauczycieli dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić bezpieczne funkcjonowanie placówki. Ma on do dyspozycji następujące możliwości:
a) zatrudnienie nowego nauczyciela na czas określony (tj. na czas nieobecności danego nauczyciela);
b) wysłanie na zastępstwo nauczyciela z kwalifikacjami do przeprowadzenia konkretnych zajęć edukacyjnych (zgodnie z planem lekcji);
c) wysłanie na zastępstwo nauczyciela do przeprowadzenia innych zajęć edukacyjnych (zgodnych z własnymi kwalifikacjami);
d) wysłanie nauczyciela do opieki nad grupą(nauczyciel nie prowadzi zajęć edukacyjnych, lecz czuwa nad samodzielną pracą uczniów);
e) zorganizowanie zajęć w świetlicy szkolnej.
5. Sprawowanie przez jednego nauczyciela opieki nad kilkoma klasami jest dopuszczalne tylko podarunkiem, że uczniowie tych będą zgromadzeni w jednym dużym pomieszczeniu (np. w świetlicy szkolnej lub na sal gimnastycznej, dużej sali lekcyjnej).
6. Niezależnie od okoliczności dyrektor zawsze musi zorganizować uczniom opiekę i nie może tłumaczyć się trudnościami w realizacji zadania.
7. Jeżeli szkoła na problem z zapewnieniem opieki na pierwszej lub ostatniej lekcji, możliwe jest rozpoczęci zajęć edukacyjnych lekcję później lub zwolnienie uczniów danej klasy do domu Jest to prawnie dopuszczalne pod warunkiem, że:
a) rodzice uczniów zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem;
b) dzieci, które muszą przyjść do szkoły wcześniej lub nie mogą wrócić wcześniej do domu, będą miały zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej lub w bibliotece.
8. Jeżeli uczeń uniemożliwia prowadzenie zajęć edukacyjnych i żadne działania dyscyplinujące go ze strony nauczyciela nie odnoszą skutku, wówczas nauczyciel ma prawo odizolować ucznia od reszty klasy. Procedura przewiduje przekazanie ucznia pod opiekę innego upoważnionego przez dyrektora nauczyciela (np. wychowawcę świetlicy, bibliotekarza, innego nauczyciela nieprowadzącego w tym czasie zajęć edukacyjnych).
9. Prawo oświatowe nie przewiduje tzw. zastępstw koleżeńskich. O tym, czy nauczyciel może opuścić stanowisko pracy, decyduje jedynie dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.
10. Jeżeli nauczyciel nie może być obecny na zajęciach powinien:
a) sprawdzić, czy w danym przypadku ma prawo do urlopu okolicznościowego z ważnych dla nauczyciela powodów;
b) skorzystać z urlopu bezpłatnego, gdy nie ma innej możliwości.
11. Każde zajęcia edukacyjne muszą być na bieżąco odnotowywane w dzienniku zajęć. Jest to ważny dokument poświadczający wykonanie określonej pracy. Nauczyciele nie podpisują list obecności będących podstawą naliczania wynagrodzeń – ich rolę spełniają dzienniki. Wpisanie do dziennika zajęć, których się nie przeprowadziło jest przestępstwem z zakresu poświadczenia nieprawdy, które kwalifikuje się do sprawy prokuratorskiej. I to nawet wtedy, gdy opuszczenie lekcji przez nauczyciela był spowodowane wezwaniem przez dyrektora szkoły.
12. Podczas zajęć edukacyjnych nauczyciel nie może w żadnym przypadku opuścić sali lekcyjnej, nawet jeśli jest wzywany przez dyrektora szkoły.

Art. 34.
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu.

Art. 35.
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

Art. 36.

Ocena pracy nauczyciela może być dokonana na wniosek: nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, Rady Szkoły lub Rady Rodziców. Oceny pracy nauczyciela dokonuje Dyrektor szkoły w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Postanowienia końcowe

Art. 37.

Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

Art. 38.

Szkoła używa pieczęci urzędowej okrągłej z godłem (średnica 36 mm) o treści:

SZKOŁA PODSTAWOWA
* W STRASZEWIE *.

Art. 39.

Szkoła używa pieczęci urzędowej okrągłej z godłem (średnica 18 mm) o treści:

SZKOŁA PODSTAWOWA
* W STRASZEWIE *

Art. 40.

Szkoła używa pieczęci urzędowej podłużnej zawierającej nazwę, adres, numer telefonu oraz numer NIP i REGON szkoły.

Art. 41.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Art. 42.

Obsługa finansowo - księgowa szkoły prowadzona jest przez Urząd Gminy w Konecku.

Art. 43.

W sprawach, które nie są uregulowane Statutem szkoły ma zastosowanie ustawa o systemie oświaty oraz przepisy wykonawcze.

Art. 44.

Organem kompetentnym do zmian w statucie jest Rada Szkoły. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.

Art. 45.

Statut wchodzi w życie z dniem 01 września 2007r.

Art. 46.

Traci moc dotychczas obowiązujący Statut.

Art. 47.
Załącznikami do Statutu szkoły są:
1. Załącznik nr 1 – Regulamin działalności Rady Pedagogicznej.
2. Załącznik nr 2 – Regulamin działalności Rady Rodziców.
3. Załącznik nr 3 – Regulamin Samorządu Uczniowskiego
4. Załącznik nr 4 – Regulamin Szkoły
5. Załącznik nr 5 – Wewnątrzszkolny System Oceniania
6. Załącznik nr 6 – Regulamin Biblioteki Szkolnej.
7. Załącznik nr 7 – Regulamin Świetlicy Szkolnej
8. Załącznik nr 8 – Regulamin Wycieczek Szkolnych
9. Załącznik nr 9 – Prawa i obowiązki nauczycieli.
10. Załącznik nr 10 – Regulamin dyżurów nauczycieli.
11. Załącznik nr 11 – Regulamin Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
12. Załącznik nr 12 – Organizacja Oddziału Przedszkolnego
13. Załącznik nr 13 – Szkolny Program Wychowania
14. Załącznik nr 14 – Szkolny Program Profilaktyki
15. Załącznik nr 15 – Regulamin Pracy.
16. Załącznik nr 16 – Regulamin przyznawania nagród.
17. Załącznik nr 17 – Regulamin premiowania pracowników.
18. Załącznik nr 18 – Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Straszewo, dnia 29 sierpnia 2007 roku.

Załącznik nr 1
Regulamin działalności Rady Pedagogicznej
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Straszewie

Na podstawie art. 43 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Szkole - należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową
w Straszewie,
2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły,
3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły,
4) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły,
5) Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady,
6) komisji - należy przez to rozumieć komisję Rady,
7) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin działalności Rady Pedagogicznej.
2. Rada może wybrać spośród swoich członków sekretarza, do którego zakresu działania należą w szczególności zadania i kompetencje przewidziane w Regulaminie dla protokolanta.
3. Do kompetencji stanowiących Rady należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
4. Rada opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień,
4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5. Rada przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Szkoły.

§ 2
1. W skład Rady i jej organów wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
2. W zebraniach Rady może brać udział, po uprzednim powiadomieniu Dyrektora, pracownicy organu, któremu powierzono sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad Szkołą oraz organu prowadzącego Szkołę.
3. Do udziału w zebraniach Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym. Rada może ograniczyć ich udział do wskazanych punktów obrad.
4. Zebrania Rady są protokołowane.
5. Zebrania Rady odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
6. Przepisy ust. 2 - 5 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do posiedzeń komisji.

§ 3
1. . Uczestniczenie w pracach Rady jest obowiązkiem każdego członka tego organu Szkoły.
2. Członkowie Rady obecni na zebraniu Rady lub posiedzeniu komisji dokumentują swój udział podpisem na liście osób wchodzących w skład Rady (komisji).
3. Nauczyciele są zobowiązani do utrzymywania w tajemnicy spraw poruszanych w trakcie prac Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

§ 4
1. Rada działa na zebraniach oraz przy pomocy swoich organów.
2. Organami, o których mowa w ust. 1, są:
1) Przewodniczący,
2) komisje - o ile zostaną utworzone.

§ 5
1. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.
2. Przewodniczący Rady w szczególności:
1) przygotowuje, zwołuje i prowadzi zebrania Rady,
2) podpisuje uchwały Rady,
3) podpisuje, wraz z protokolantem, protokoły z zebrania Rady,
4) realizuje uchwały Rady podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 3 powołanej na wstępie ustawy.

§ 6
1. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
2. Uchwały są podejmowane, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4, w głosowaniu jawnym.
3. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawie obsadzenia stanowisk kierowniczych w szkole oraz delegowania przedstawicieli Rady do innych organów.
4. Głosowanie tajne przeprowadza się także w innej sprawie, na wniosek członka Rady, przyjęty w głosowaniu jawnym, według zasad przewidzianych w ust. 1.
5. Przepisy ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio do posiedzeń komisji.

§ 7
1. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się", mające znaczenie wyłącznie dla ustalenia zachowania quorum (minimalnej frekwencji).
2. Jeżeli pełny skład Rady (komisji) stanowi liczbę nieparzystą, quorum oznacza frekwencję członków Rady przynajmniej równą pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 pełnego składu Rady (komisji).

§ 8
1. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne przeprowadza osoba prowadząca zebranie lub posiedzenie.

§ 9
1. W głosowaniu tajnym członkowie Rady głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez osobę prowadzącą zebranie lub posiedzenie.
2. Głosowanie tajne przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków Rady uczestniczących w zebraniu lub posiedzeniu.

Rozdział 2

Zebrania Rady - zagadnienia szczegółowe

§ 10
1. Załatwienie sprawy należącej do zakresu działania Rady wymaga przeprowadzenia głosowania podczas zebrania Rady.
2. Rada dokumentuje swoje czynności, w tym te, o których mowa w ust. 1, w formie protokołu, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w § 16 (uchwały w formie odrębnych dokumentów).

§ 11
1. Zebrania Rady są organizowane:
1) przed rozpoczęciem roku szkolnego,
2) w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,
3) po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych,
4) w innych przypadkach z inicjatywy Przewodniczącego,
5) w miarę bieżących potrzeb.
2. W sytuacji, o jakiej mowa w ust. 1 pkt 5, zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub z inicjatywy Rady Rodziców, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady.
3. Wystąpienia, o których mowa w ust. 2, kierowane są w formie pisemnej do Przewodniczącego.
4. Pisma wymienione w ust. 3, powinny wskazywać sprawy wymagające zwołania zebrania Rady oraz pożądany termin jego przeprowadzenia.
5. Przewodniczący, w miarę organizacyjnych możliwości, pozytywnie załatwia wniosek lub inicjatywę o zorganizowanie zebrania Rady.
6. Rada Rodziców o zorganizowanie zebrania Rady występuje w formie uchwały.
7. Członkowie Rady popierający inicjatywę zorganizowania zebrania Rady, potwierdzają to poparcie własnoręcznym podpisem.

§ 12
1. Przygotowanie zebrania Rady polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady o terminie zebrania - ze wskazaniem daty i godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym porządku zebrania.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, kieruje się również do, wymienionych w § 11 ust. 2, podmiotów występujących o zorganizowanie zebrania Rady.
3. Zawiadomienia o terminie i proponowanym porządku zebrania Rady dokonuje się w sposób zwyczajowo przyjęty, na minimum 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
4. W uzasadnionych przypadkach zawiadomienia można dokonać najpóźniej na jeden dzień przed terminem zebrania (zebranie nadzwyczajne).

§ 13
1. Rada zatwierdza porządek zebrania.
2. Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu zebrania
i stwierdzeniu jego prawomocności.
3. Bezpośrednio przed głosowaniem, o którym mowa w ust. 2, członkowie Rady mogą, zgłaszać propozycje co do uzupełnienia porządku zebrania, z zastrzeżeniem § 17 ust. 2 i 3.
4. Propozycje wymienione w przepisie poprzedzającym oraz innego rodzaju wnioski formalne poddawane są pod głosowanie Rady.
5. W nadzwyczajnych przypadkach prowadzący zebranie może zaproponować zmianę zatwierdzonego porządku zebrania. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 14
1. Protokół zebrania Rady powinien zawierać:
1) numer, datę i miejsce zebrania oraz numery podjętych uchwał,
2) stwierdzenie prawomocności zebrania (quorum),
3) listę członków Rady (z podziałem na obecnych i nieobecnych) oraz listę osób uczestniczących w zabraniu z głosem doradczym - jeżeli taka sytuacja miała miejsce,
4) zatwierdzony porządek obrad,
5) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
6) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz przedmiot zgłoszonych i uchwalonych wniosków,
7) czas trwania zebrania,
8) podpisy Przewodniczącego i protokolanta.
2. Protokół zebrania udostępnia się członkom Rady do wglądu najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zebrania.
3. Każdy z członków Rady ma prawo zapoznać się z treścią protokołu zebrania i zgłaszania Przewodniczącemu uwag do treści protokołu.
4. Uwagi, o jakich mowa w ust. 3, można zgłaszać w ciągu 14 dni od dnia udostępnienia protokołu zebrania do wglądu. Niezgłoszenie żadnej uwagi jest równoznaczne z przyjęciem protokołu. Uwagi zgłoszone w terminie są poddawane pod głosowanie Rady.
5. Zebrania Rady numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały Rady - arabskimi.
6. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem roku szkolnego.

§ 15
1. Niezależnie od utrwalenia podjęcia uchwał w protokole zebrania Rady, uchwały wymienione w § 16, sporządzane są niezwłocznie w formie odrębnych dokumentów, zawierających w szczególności:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) tekst uchwały,
4) podpis Przewodniczącego.
2. Tytuł uchwały składa się z następujących części:
1) oznaczenia numeru uchwały oraz organu, który ją wydał,
2) daty podjęcia uchwały,
3) możliwie najzwięźlejszego określenia przedmiotu uchwały.
3. Tekst uchwały należy systematyzować z wykorzystaniem podziału na paragrafy, a w miarę potrzeb także na ustępy i (lub) punkty oraz litery. Paragrafy można grupować w rozdziały, a rozdziały w działy.

§ 16
1. Uchwałami wymagającymi zachowania formy opisanej w paragrafie poprzedzającym, są uchwały w sprawach:
1) opinii związanych z obsadą stanowiska Dyrektora,
2) wniosków o odwołanie ze stanowiska Dyrektora,
3) projektu zmian Statutu,
4) skreślenia z listy uczniów,
5) Regulaminu,
6) delegowania przedstawicieli Rady do organów pozaszkolnych,
7) o których mowa w § 18 ust. 2.
2. Rada może postanowić o sporządzeniu uchwały w formie odrębnego dokumentu także w innych przypadkach.
3. Integralną część uchwał, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4 stanowią załączniki, zawierające uzasadnienie ich podjęcia.
§ 17
1. Projekt uchwały sporządzanej w formie odrębnego przygotowuje:
1) Przewodniczący lub upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady albo specjalnie do tego celu powołana komisja - z zastrzeżeniem
pkt 2,
2) specjalnie do tego celu powołana komisja - w przypadku projektów uchwał, o jakich mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 i 2, jeśli uchwały te dotyczą Dyrektora.
2. Projekt uchwały, o której mowa w przepisie poprzedzającym powinien, z zastrzeżeniem ust. 3, znajdować się w dyspozycji Przewodniczącego najpóźniej na dzień przed planowanym terminem zebrania.
3. Projekt uchwały przygotowywanej na nadzwyczajne zebranie Rady powinien znajdować się w dyspozycji Przewodniczącego najpóźniej w momencie otwierania takiego zebrania.
Rozdział 3
Komisje Rady

§ 18
1. Do pomocy w realizacji swoich zadań, a w szczególności do przygotowywania materiałów na zebranie Rady, Rada może powoływać stałe lub doraźne komisje.
2. Utworzenie, ustalenie składu osobowego, określenie zakresu działalności i likwidacja komisji wymaga formy uchwały. W tym samym trybie dokonuje się zmian w zakresie działalności komisji oraz w jej składzie osobowym
3. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego komisji.
4. Do przewodniczącego komisji stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu dotyczące Przewodniczącego.

§ 19
1. Zmiana (nowelizacja) Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.
2. Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych przepisów.
3. Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zmieniane lub uzupełniane przepisy, podając zarazem nową treść przepisów.
4. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, Przewodniczący opracowuje i ogłasza, w formie obwieszczenia, tekst jednolity Regulaminu.

§ 20

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Statutu szkoły.

§ 21

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2007 roku.

załącznik nr 2

Regulamin działalności Rady Rodziców
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Straszewie

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Rodziców uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Szkole - należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową
w Straszewie,
2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły,
3) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora szkoły,
4) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Rodziców,
5) Radzie klasy - należy przez to rozumieć organ Rady wybierany w klasie,
6) Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady,
7) Prezydium - należy przez to rozumieć Prezydium Rady,
8) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców.

§ 2

1. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki.
2. Zasady tworzenia Rady uchwala Zgromadzenie ogółu rodziców uczniów Szkoły.

§ 3

1. Rada działa na zebraniach oraz przy pomocy swoich organów.
2. Organami, o których mowa w ust. 1, są:
1) rady klas,
2) Przewodniczący,
3) Prezydium.

3. W skład Rady i jej ogólnoszkolnych organów mogą wchodzić wyłącznie rodzice uczniów Szkoły, a w skład rady klasy - wyłącznie rodzice uczniów danej klasy.

Rozdział 2

Zebrania Rady

§ 4

1. Zebranie Rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej właściwości.
2. Do wyłącznej właściwości zebrania Rady należy:
1) wybór Prezydium,
2) występowanie z wnioskiem o utworzenie bądź rozwiązanie Rady Szkoły,
3) coroczne określanie zasad wydatkowania środków Funduszu Rady, z podziałem na cele wymienione w § 26 ust. 3,
4) rozwiązanie Rady,
5) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami a terenie szkoły.
3. Do kompetencji Rady należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) Programu Wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym kierowane do uczniów nauczycieli i rodziców.

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.
4. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu o którym mowa w ust. 3. pkt 1. lit. a) lub b), pogram ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 5

1. W zebraniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor.
2. Do udziału w zebraniach Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby, z głosem doradczym.

§ 6

1. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący Rady, z własnej inicjatywy oraz na zgłoszony Przewodniczącemu wniosek 1/3 rad klas lub Dyrektora.
2. Zebrania Rady zwołuje się co najmniej 3 razy w roku szkolnym, w tym pierwsze we wrześniu każdego roku.
3. O terminie i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady oraz Dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty, na minimum 3 dni przed planowanym terminem zebrania.
4. W uzasadnionych przypadkach zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, może być dokonane najpóźniej na 1 przed terminem zebrania (zebranie nadzwyczajne).
5. Zawiadomienie o terminie zebrania polega na wskazaniu daty i godziny rozpoczęcia oraz dokładnego miejsca planowanego zebrania.
6. Na wypadek braku quorum (minimalnej frekwencji) we wskazanym terminie zebrania, w zawiadomieniu, o jakim mowa w ust. 5, może zostać wyznaczony drugi termin, nawet w tym samym dniu.

§ 7

Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi Przewodniczący lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący Rady, przy pomocy Prezydium.

§ 8

Projekt porządku zebrania Rady może być uzupełniany, po otwarciu zebrania a przed zatwierdzeniem projektu, o propozycje zgłaszane przez członków Rady oraz Dyrektora. Ta sama propozycja nie może być zgłaszana więcej niż jeden raz na jednym zebraniu.

§ 9

1. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uchwała o rozwiązaniu Rady podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
3. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomijane są głosy "wstrzymujące się”.
4. Bezwzględna większość głosów jest to taka liczba głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos łączną liczbę głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

§ 10

1. Uchwały Rady, zastrzeżeniem ust. 3, są podejmowane w głosowaniu jawnym.
2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki. Głosowanie jawne przeprowadza osoba przewodnicząca zebraniu.
3. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.
4. W głosowaniu tajnym członkowie Rady głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez osobę prowadzącą zebranie. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków Rady.

§ 11

1. Quorum wymagane dla podjęcia uchwały przez Radę wynosi:
1) co najmniej 50% członków Rady - w pierwszym terminie zebrania,
2) co najmniej 25% członków Rady - w drugim terminie zebrania,

2. Jeżeli pełny skład Rady stanowi liczbę nieparzystą, quorum w pierwszym terminie zebrania oznacza obecność członków Rady przynajmniej równą pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 pełnego składu.

§ 12

1. Rada dokumentuje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w § 14 (uchwały w formie odrębnych dokumentów).
2. Protokół zebrania Rady powinien zawierać:
1) numer, datę i miejsce zebrania, z oznaczeniem terminu zebrania, jeśli zebranie odbywało się w dwóch terminach,
2) stwierdzenie prawomocności zebrania (quorum),
3) listę obecnych członków Rady oraz listę osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym - jeżeli taka sytuacja miała miejsce,
4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
5) zatwierdzony porządek obrad,
6) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz przedmiotu zgłoszonych wniosków,
7) oznaczenie (wskazanie numeru i przedmiotu) oraz treść podjętych uchwał, z tym, że w przypadku uchwał o jakich mowa w § 14, można pominąć w protokole ich treść,
8) podpisy Przewodniczącego i protokolanta,

3. Zebrania Rady numeruje się cyframi rzymskimi a uchwały Rady - arabskimi. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem roku szkolnego.

§ 13

1. Niezależnie od utrwalenia podjęcia uchwał w protokole zebrania Rady, uchwały wymienione w § 14, sporządzane są niezwłocznie w formie odrębnych dokumentów, zawierających w szczególności:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) tekst uchwały,
4) podpis Przewodniczącego.

2. Tytuł uchwały składa się z następujących części:
→ oznaczenia numeru uchwały oraz organu, który ją wydał,
→ daty podjęcia uchwały,
→ możliwie najzwięźlejszego określenia przedmiotu uchwały.

3. Tekst uchwały należy systematyzować z wykorzystaniem podziału na paragrafy, a w miarę potrzeb także na ustępy i (lub) punkty oraz litery. Paragrafy można grupować w rozdziały, a rozdziały w działy.

§ 14

1. Uchwałami wymagającymi zachowania formy opisanej w paragrafie poprzedzającym, są uchwały w sprawach:
1) Regulaminu lub zmiany Regulaminu,
2) rozwiązania Rady.
2. Rada może postanowić o sporządzeniu uchwały w formie odrębnego dokumentu także w innych przypadkach.

Rozdział 3

Rada klasy

§ 15

Rada klasy reprezentuje rodziców uczniów klasy w Radzie na zasadach wynikających z Regulaminu, a ponadto może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów klasy, z wnioskami do Dyrektora oraz nauczycieli w innych sprawach istotnych dla klasy, w granicach kompetencji Rady.

§ 16

1. Rodzice uczniów klasy, na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym wybierają spośród siebie radę klasy, w składzie:
1) przewodniczący,
2) wiceprzewodniczący, pełniący też funkcję sekretarza,
3) skarbnik.
2. Kadencja rady klasy trwa do wyboru nowej rady w kolejnym roku szkolnym.
3. W razie ustania członkostwa w radzie klasy przed upływem kadencji na skutek utraty prawa wybieralności lub rezygnacji, rodzice na najbliższym zebraniu, z zachowaniem quorum określonego w ust. 1, przeprowadzają wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji.
4. Zebranie rodziców uczniów może odwołać radę klasy lub jej poszczególnych członków przed upływem kadencji i wybrać nową radę lub nowych członków rady na okres do końca kadencji. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
5. Do głosowań podczas zebrań rodziców w sprawach, o których mowa ustępach poprzedzających, stosuje się odpowiednio przepisy § 9 ust. 1 i ust. 3 oraz § 10.
6. O aktualnym składzie rady klasy jej przewodniczący informuje Przewodniczącego, niezwłocznie po każdorazowym przeprowadzeniu wyborów.

§ 17

1. Pracami rady klasy kieruje przewodniczący.
2. Przewodniczący rady klasy w szczególności:
1) reprezentuje rodziców uczniów klasy i radę klasy wobec innych podmiotów,
2) utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów klasy,
3) dokonuje podziału zadań pomiędzy członków rady klasy,
4) zwołuje w miarę potrzeby, w tym na wniosek wychowawcy uczniów klasy, posiedzenia rady klasy.

Rozdział 4

Prezydium

§ 18

1. Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami, z wyłączeniem spraw wymienionych § 4 ust. 2.
2. Uchwałę w sprawie wyznaczenia przez Prezydium przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach, Przewodniczący przedstawia Radzie do akceptacji na najbliższym zebraniu Rady, a w razie odmowy akceptacji, przedstawicieli wyznacza Rada.
3. W ramach realizacji zadań, o których mowa w § 7 Prezydium, w szczególności:
1) pomaga w przygotowaniu projektu porządku zebrania Rady oraz projektów uchwał Rady,
2) sporządza uchwały Rady.

§ 19

1. Prezydium, składające się 7 - osób, wybiera Rada spośród swoich członków.
2. Osoby kandydujące do wyboru może zgłosić każdy członek Rady, w liczbie nie przekraczającej pełnego składu Prezydium. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest wyrażenie zgody przez zgłaszaną osobę.
3. Jeżeli liczba kandydatów przekracza liczbę członków Prezydium, wybrane zostają te osoby, które w głosowaniu otrzymały kolejno największą liczbę głosów. W razie potrzeby, wynikającej z równej liczby głosów oddanych na kandydatów, prowadzący zebranie zarządza kolejne tury głosowania.
4. Jeżeli Rada postanowi o wyborze członków Prezydium w głosowaniu tajnym, osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować do Prezydium.

§ 20

1. Kadencja Prezydium trwa dwa lata.
2. W razie ustania członkostwa w Prezydium przed upływem kadencji na skutek utraty prawa wybieralności lub rezygnacji, na najbliższym zebraniu Rady przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji. Przepisy § 19 ust. 2 - 5 stosuje się odpowiednio.
3. Rada może odwołać Prezydium w całości i dokonać wyboru nowego Prezydium lub - jeśli do upływu kadencji pozostaje nie więcej niż 6 miesięcy - powierzyć dotychczasowemu Prezydium pełnienie obowiązków do końca kadencji.
4. Rada może odwołać poszczególnych członków Prezydium przed upływem kadencji. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 21

1. Na pierwszym posiedzeniu, w dniu dokonania przez Radę wyboru, Prezydium konstytuuje się w składzie:
2. Do momentu wyboru Przewodniczącego pierwsze posiedzenie nowo wybranego Prezydium prowadzi dotychczasowy Przewodniczący albo wyznaczony przez niego, lub - w razie braku wyznaczenia - obecny na zebraniu Rady inny członek dotychczasowego Prezydium, a w innych przypadkach - Dyrektor.
1) Przewodniczący, pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady,
2) wiceprzewodniczący, pełniący jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Rady
3) sekretarz, pełniący jednocześnie funkcję sekretarza Rady,
4) skarbnik,
5) 3 członków Prezydium.

§ 22

Przewodniczący reprezentuje Radę wobec innych organów, a ponadto:
1. kieruje pracą Rady w zakresie i na zasadach ustalonych w Regulaminie,
2. kieruje pracą Prezydium, w tym w szczególności:
1) określa zakresy zadań pozostałych członków Prezydium,
2) zwołuje i prowadzi posiedzenia Prezydium,
3) zwołuje Zgromadzenie ogółu rodziców - z inicjatywy własnej lub na wniosek Prezydium, Rady albo Dyrektora.

§ 23

1. Posiedzenie Prezydium Przewodniczący zwołuje co najmniej raz w miesiącu.
2. Z wnioskiem o zwołanie Prezydium może wystąpić Dyrektor.
3. Przepisy § 6 ust. 3 - 5 i § 8 stosuje się odpowiednio.

§ 24

Uchwały Prezydium podejmowane są przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w § 9 ust. 1 i ust. 3, § 10 oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

§ 25

Posiedzenia Prezydium protokołowane są z zachowaniem zasad określonych w § 12 ust. 2 i ust. 3.

Rozdział 5

Zasady wydatkowania Funduszu Rady

§ 26

1. Do podejmowania pieniędzy z konta Funduszu, upoważnieni są:
1) Przewodniczący
2) skarbnik.
2. Kwoty podejmowanych pieniędzy oraz ich przeznaczenie określa Prezydium, w ramach zasad ustalonych przez Radę.
3.
Rozdział 6

Rozwiązanie Rady

§ 27

1. Rada może podjąć uchwałę o samorozwiązaniu się jeśli uzna, że wystarczającą reprezentację interesów rodziców uczniów Szkoły zapewnia Rada Szkoły.
2. Rozwiązanie Rady równoznaczne jest z rozwiązaniem Prezydium, które jednak pełni swoje obowiązki w zakresie dysponowania środkami Funduszu Rady, aż do wyczerpania tych środków.

Rozdział 7

Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe

§ 28

1. Zmiana (nowelizacja) Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.
2. Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych przepisów.
3. Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zmieniane lub uzupełniane przepisy, podając zarazem nową treść przepisów.
4. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, Przewodniczący opracowuje i ogłasza, w formie obwieszczenia, tekst jednolity Regulaminu.

§ 29

Regulamin jest integralną częścią Statutu Szkoły.

§ 30

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2007 r.

Załącznik nr 3

Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Straszewie

Rozdział 1

Postanowienia wstępne
Art. 1
W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej "samorządem".
Art. 2
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Art. 3
Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
Art. 4
Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
Art. 5
Samorząd może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących takich praw uczniów jak:
1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi celami,
2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3. prawo do rozwijania własnych zainteresowań,
4. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5. prawo wyboru nauczyciela będącego opiekunem samorządu.
Rozdział 2
Organy Samorządu Uczniowskiego.
Art. 6
Organami samorządu są:
1. Zebranie wszystkich uczniów szkoły (walne).
2. Przewodniczący samorządu.
3. Rada samorządu.
4. Zarząd rady.
5. Komisje stałe i doraźne.
6. Komisja rewizyjna.
Art. 7
Kadencja organów samorządu trwa 1 rok.
Art. 8
Organy samorządu zobowiązane są raz w roku składać sprawozdanie ze swojej działalności na ogólnym zebraniu uczniów.
A. Walne Zebraniu Uczniów
Art. 9
Prawo do udziału w walnym zebraniu mają wszyscy uczniowie.
Art. 10
Walne zebranie uczniów zwoływane jest na wniosek:
1. co najmniej 1/5 uczniów szkoły,
2. przewodniczącego samorządu,
3. rady samorządu uczniowskiego.
Powinno być zwołane najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku.
Art. 11
Walne zebranie uczniów podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów.
Art. 12
Do kompetencji walnego zebrania należy:
1. przyjmowanie sprawozdań z działalności rady samorządu, wyrażanie swojej opinii o pracy samorządu, przewodniczącego i komisji.
2. prawo odwołania organów samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie wykonują powierzonych im zadań.
3. wybór nauczyciela będącego opiekunem samorządu.
4. uchwalenie regulaminu samorządu uczniowskiego.
B. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Art. 13
1. reprezentuje samorząd wobec rady szkoły, rady pedagogicznej i rady rodziców.
2. kieruje pracą samorządu.
3. organizuje współdziałanie samorządu uczniowskiego z samorządami klasowymi.
4. przewodniczy walnemu zebraniu uczniów.
C. Rada Samorządu Uczniowskiego
Art. 14
Rada samorządu składa się z 8 osób:
• przewodniczący
• zastępca przewodniczącego
• rzecznik d/s uczniów
• kronikarz
• przewodniczący sekcji d/s sportu i turystyki,
• przewodniczący sekcji d/s kultury i rozrywki,
• przewodniczący sekcji d/s nauki i porządku,
• gabinet informacyjny - gazetka szkolna,
Art. 15
1. Zebrania rady zwołuje przewodniczący w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Uchwały rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.
Art. 16
Rada Samorządu Uczniowskiego:
1. zwołuje walne zebranie uczniów.
2. opracowuje i przedstawia projekt programu prac samorządu.
3. jest pośrednim wyrazicielem woli uczniów, a bezpośrednim walnego zgromadzenia, wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej.
4. radzie samorządu podlegają przewodniczący klas.
5. rada samorządu ma prawo organizowania referendum w sprawach ważnych dla szkoły.
D. Zarząd Rady Samorządu Uczniowskiego
Art. 17
1. Członków zarządu wybiera Rada Samorządu spośród siebie w głosowaniu tajnym.
Art. 18
Do zadań zarządu należy:
1. Opracowanie programu prac samorządu.
2. Reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców - rzecznik.
3. Prowadzenie bieżącej dokumentacji prac Rady Samorządu - kronikarz.
Art. 19
1. Na czele zarządu stoi przewodniczący Rady Samorządu.
2. Do zadań przewodniczącego należy:
 realizacja programu prac samorządu,
 kierowanie pracami komisji,
 kontakty z przewodniczącymi klas,
 reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły.
3. Kolejnym członkiem zarządu jest zastępca przewodniczącego Rady Samorządu.
4. Do zadań zastępcy należy:
 wspomaganie przewodniczącego we wszystkich zadaniach wynikających z jego funkcji,
 współredagowanie gazetki szkolnej (ściennej) oraz biuletynu informacyjnego.
5. Rzecznik do spraw młodzieży jako członek zarządu
 reprezentuje razem z przewodniczącym młodzież wobec Rady Pedagogicznej i dyrekcji szkoły,
 wyznacza w klasach łączników, którzy stanowią jego gabinet.
6. Rzecznik uczniów
 przedstawia problemy młodszych kolegów na forum rady samorządu,
 czuwa i wspomaga uczniów w organizowaniu imprez szkolnych.
7. Kronikarz jako członek zarządu ma za zadanie
 prowadzenie dokumentacji samorządu,
 wraz ze swoim gabinetem prowadzenie tablicy prac samorządu.
Art. 20
1. Przewodniczący komisji Rady Samorządu są wybrani spośród członków rady w głosowaniu jawnym.
2. Przewodniczący tworzy swoje 3-4 osobowe gabinety w oparciu o kontakty koleżeńskie spośród osób, które chcą i potrafią działać w komisjach.
3. Składy gabinetów są zatwierdzone przez Radę Samorządu w głosowaniu jawnym.
Art. 21
Do zadań komisji należy:
1. Organizowanie działalności, dla której komisja została powołana.
2. Współdziałanie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w zakresie zainteresowań każdej komisji.
3. Rozstrzyganie sporów między uczniami.

Rozdział 3
Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego
Art. 22
Wybory przeprowadza komisja wyborcza składająca się z 5 osób wybranych w jawnym głosowaniu spośród uczniów klas ósmych.
Art. 23
1. Czynne prawo wyborcze przysługuje uczniom klas IV-VI.
2. Bierne prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie szkoły klas I-III.
3. Wybory odbywają się co roku w drugim tygodniu września.
4. Skład Rady Samorządu jest uzupełniany o uczniów będących przewodniczącymi rad klasowych.
Art. 24
Do obowiązków komisji wyborczej należy:
1. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
2. przygotowanie wyborów,
3. przeprowadzenie wyborów,
4. sporządzenie protokołu,
5. ogłoszenie wyników wyborów.
Art. 25
Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwają tzw. "mężowie zaufania" w ilości 3 osób, wybrani w głosowaniu jawnym, którzy nie mogą kandydować do władz samorządu.
Art. 26
Wyboru Rady Samorządu dokonuje się w głosowaniu jawnym w następujący sposób:
1. Kandydaci powinni zebrać sobie podpisy osób popierających ich zgłoszenie spośród uczniów wszystkich klas w ilości 30 podpisów.
2. Każdy uczeń może podpisać się dwukrotnie.
3. Kandydat powinien wziąć udział w kampanii wyborczej.
4. Kampania wyborcza poprzez plakatowanie, mityngi, apele, trwa 4 tygodnie przed wyborami.
5. Na kartkach do głosowania nazwiska umieszczone są alfabetycznie.
6. Karty wrzucane są do urny wyborczej.
7. Głosujący oddaje głos na tych kandydatów, których pozostawił nie skreślonych (maksymalnie 10 osób),
8. Członkiem Rady Samorządu zostaje 8-iu kandydatów z największą ilością głosów.
9. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród siebie organy rady (zarząd, przewodniczącego - tajnie, komisje - jawnie).
Rozdział 4
Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego
Art. 27
1. Dochody uzyskane ze zorganizowanych przez samorząd imprez:
- bilety wstępu na dyskotekę,
- sprzedaż "Walentynkowych" serduszek,
- sprzedaż wróżb z okazji Andrzejek,
- loteria fantowa i inne.
2. Dochody ze środków przekazywanych przez sponsorów.
3. Dochody uzyskane ze zbiórki surowców wtórnych.
Art. 28
1. Regulamin Samorządu.
2. Zeszyt protokołów.
3. Roczne plany pracy.
4. Kronika Samorządu.
5. Rozliczenia finansowe.
Rozdział 5
Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego
Art. 29
1. Czuwa nad całokształtem prac Samorządu.
2. Prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych.
3. Pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, zapobiega konfliktom między uczniami a nauczycielem.
Rozdział 6
Przepisy końcowe
Art. 30
Sprawy wymagające współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców z samorządem uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
Art. 31
Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
Art. 32
Regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu uczniów.
Art. 33
Walne zgromadzenie uczniów w toku kadencji na wniosek uczniów może dokonać zmian lub uzupełnień regulaminu.
Art. 34
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2007 r..

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

 
1997 - 2007 © PSP Straszewo