Konspekt lekcji

   

TEMAT: Wiadomości o edytorze grafiki Paint

 Czas 180' (4x45')

ZAKRES TREŚCI PROGRAMOWYCH:

 ogólne wiadomości o edytorze grafiki Paint,

 omówienie widoku ekranu,

 omówienie podstawowych narzędzi programu,

 zapisywanie wyników pracy

 CELE LEKCJI:

a) wiadomości i ich rozumienie:

uczeń wymieni funkcje edytora grafiki,

uczeń wymieni możliwości programu Paint,

b) umiejętności:

uczeń będzie umiał uruchomić program Paint

uczeń będzie umiał zmienić wygląd dokumentu,

uczeń będzie umiał cofać ostatnie zmiany,

uczeń będzie umiał zapisać dokument na dyskietce

METODA: wykład połączony z metodą laboratoryjną i instruktażem.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tablica, zestaw komputerowy + oprogramowanie (program Paint)

PLAN LEKCJI:

1.   Czynności wstępne   (10')

2.   Zapoznanie uczniów z tematem lekcji i etapami jego realizacji

3.   Uświadomienie uczniom celu lekcji

4.   Realizacja poszczególnych etapów lekcji

5.   Czynności końcowe - powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji

PRZEBIEG LEKCJI:

    rozwinięcie punktu czwartego

1.     Podanie tematu lekcji  i uświadomienie uczniom celu lekcji   (5')

2.     Krótkie przedstawienie wiadomości o programie Paint    (10')

Rozpoczynamy pracę z programem Paint. Program ten dostarczany jest wraz z pakietem Windows, dlatego też, zanim zdecydujemy się na zakup, dość często drogiego, profesjonalnego programu graficznego zapoznać się możemy z programem Paint. Program ten służyć nam może zarówno do tworzenia grafiki bitmapowej jak i drobnej obróbki stworzonych wcześniej grafik (zdjęć, rysunków). Jest dobrym wstępem przygotowującym do pracy z bardziej zaawansowanymi programami graficznymi.

3.     Uruchomienie programu pod kontrolą nauczyciela  (5')

W najszybszy sposób program Paint możemy uruchomić za pomocą menu Programy – Akcesoria , dostępnego po kliknięciu przycisku Start.

4.     Omówienie przez nauczyciela widoku ekranu  (45')

Program Paint porównać możemy do domowego zbioru przyborów do malowania, czyli podstawowych narzędzi: ołówka, gumki, pędzla, linijki. Po uruchomieniu programu mamy do dyspozycji czystą kartkę formatu A4 na, której możemy rozpocząć pracę.

Górna część naszego ekranu to, jak w większości programów, menu w którym dostępna jest pomoc, możliwość zdefiniowania własnych kolorów, nadanie kształtu naszemu obrazowi (rozciągnięcie, pochylenie, obrócenie) oraz standardowe menu Edycji (kopiuj, wklej, ...), menu Widok  i menu Plik (zapisz, otwórz, drukuj,...). Oprócz wspomnianych pozycji, zauważamy zbiór narzędzi dostępnych w programie (lewa strona naszego ekranu) oraz zdefiniowane kolory podstawowe (dół naszego ekranu)

Zbiór dostępnych narzędzi w programie Paint 

Zaznaczanie dow. kształtu

Zaznaczanie (prostokąt)

Gumka

Wypełnienie kolorem

Pipeta (pobieranie koloru)

Lupa

Ołówek

Pędzel

Spray

Tekst

Linia

Krzywa

Prostokąt

Wielokąt

Elipsa

Zaokrąglony prostokąt

 

Wydaje mi się iż takich narzędzi jak gumka, ołówek, spray, pędzel, lupa, prostokąt, elipsa, zaokrąglony prostokąt, linia, krzywa omawiać nie trzeba, ogólnie porównać je możemy do naszych biurkowych narzędzi. Godne uwagi są pozycje zaznaczania, wypełniania kolorem czy też tekst.

Zaznaczanie

Otóż przy pomocy narzędzia Zaznaczanie możemy zaznaczyć dowolną część naszego rysunku. Zaznaczenie może mieć kształt prostokąta (kwadratu), lub dowolny, określony przez nas (Zaznaczanie dowolnego kształtu). Narzędzie to przydać się nam może w chwili gdy chcemy część naszego „dzieła” poprawić, wykasować lub też skopiować.

Wypełnianie kolorem

Pozycja Wypełnianie kolorem służy do zamalowywania części naszego obrazu (elementy o zamkniętym kształcie) np. prostokąta, elipsy, kwadratu itp. Jak posługiwać się tym narzędziem? Otóż po jego wyborze musimy określić jeszcze kolor naszego wypełniania i następnie klikamy w środku elementów które chcemy wypełnić określonym kolorem.

Tekst

W chwili wyboru tej pozycji program Paint zamienia nam się w prosty edytor tekstu. Zaznaczamy obszar naszego obrazu i następnie w zaznaczonym obszarze umieścić możemy dowolny tekst wypisany z klawiatury. Pamiętać należy, iż w chwili opuszczenia naszego tekstu integruje, scala się on z obrazem i zaczyna stanowić jedną całość wynikiem czego jakakolwiek modyfikacja staje się niemożliwa do zrealizowania.

 Pole koloru

Menu kolorów dostępne jest, jak wspomnieliśmy, w dolnej części naszego ekranu.

 

Lewa część tego menu to podgląd aktualnych ustawień. Widzimy tam dwa kwadraty nachodzące na siebie. Górny kwadracik to określenie koloru  naszego ołówka, pędzla, wypełnienia oraz obramowania naszych prostokątów, elips .... Dolny kwadracik to określenie koloru naszej kartki oraz automatycznego wypełniania prostokątów, elips itp. Pierwszy z omówionych kolorów wybieramy klikając lewym przyciskiem myszy, drugi – prawym.

Warto również wspomnieć o dodatkowych menu otwierających się w chwili wyboru poszczególnych narzędzi.

Otóż w chwili wyboru prostokąta, elipsy, wielokąta dostępne mamy menu umożliwiające nam narysowanie „przezroczystego” elementu, elementu o różnych kolorach obramowania i wypełnienia oraz elementu o takim samym kolorze wypełnienia i obramowania.

Po wyborze Sprayu w dodatkowym menu określić możemy jego wielkość.

Dodatkowe menu Pędzla pozwala nam określić rodzaj i wielkość pozostawionego kształtu przez to narzędzie na naszej kartce.

Podmenu Tekstu pozwala określić czy pole tekstowe ma mieć własne tło, czy ma być naniesione na już istniejące.

Jak się z czasem będziemy mogli przekonać, ciężki jest narysowanie prostej linii w pionie poziomie czy też pod kątem 45°. Pomocne okaże się wtedy naciśnięcie klawisza Shift w momencie rysowania wspomnianych linii.

Zapisywanie własnej pracy

W celu zapisania rezultatów naszej pracy musimy:

  1. Z menu Plik wybrać pozycję Zapisz jako

  2. W otwartym oknie dialogowym wpisujemy nazwę naszej pracy, określamy jakość naszego obrazka (Zapisz jako typ) poprzez wybór odpowiedniej liczby kolorów.

  3. Określamy lokalizację naszej pracy (czyli miejsce w którym ma być zapisany plik – Zapisz w:)

  4. Kilkamy zapisz

5.     Wykonywanie ćwiczeń pod kontrolą nauczyciela.  (90')

 Ćwiczenie nr 1

Narysuj 5 prostokątów tak, aby jeden nachodził na drugi. Części wspólne tych prostokątów wypełnij jednakowym kolorem, elementy pozostałe wg uznania. Wykorzystując narzędzie Tekst ponumeruj prostokąty. Za pomocą Ołówka podpisz swoją pracę.

 Ćwiczenie nr 2

Przy pomocy programu Paint stwórz reklamę własnej firmy.

     rozwinięcie punktu piątego

Powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji poprzez odpowiadanie na proste pytania zadawane przez nauczyciela:  (15')

1.   Do czego służy program Paint?

2.   Omów podstawowe narzędzia programu Paint.

3.   W jaki sposób zapisujemy stworzony obraz?