Konspekt lekcji

 

 

TEMAT: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych.

Czas 45' (1x45')

ZAKRES TREŚCI PROGRAMOWYCH:

ogólne wiadomości o sieciach

omówienie rodzajów sieci

omówienie funkcjonowania sieci

CELE LEKCJI:

a) wiadomości i ich rozumienie:

uczeń wymieni rodzaje sieci

uczeń opisze funkcjonowanie sieci

b) umiejętności:

uczeń będzie umiał rozróżnić sieć ze względu na sposób połączenia komputerów

METODA: wykład połączony z metodą laboratoryjną i instruktażem.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tablica, zestaw komputerowy + oprogramowanie (program Paint)

PLAN LEKCJI:

1.   Czynności wstępne   (5')

2.   Zapoznanie uczniów z tematem lekcji i etapami jego realizacji

3.   Uświadomienie uczniom celu lekcji

4.   Realizacja poszczególnych etapów lekcji

5.   Czynności końcowe - powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji

PRZEBIEG LEKCJI:

      rozwinięcie punktu czwartego

1.     Podanie tematu lekcji  i uświadomienie uczniom celu lekcji   (5')

2.     Krótkie przedstawienie wiadomości o sieci (rodzaje)    (30')  

Czym jest sieć komputerowa? Jest to nic innego jak połączenie ze sobą dwóch lub więcej komputerów. Ze względu na sposób połączenia ze sobą komputerów oraz ze względu na rolę jaką one pełnią rozróżniamy kilka rodzajów sieci.

Sieć peer-to-peer

W sieci tej, wszystkie komputery pracują na tych samych prawach. Każdy z komputerów podłączonych do sieci ma własne oprogramowanie, a za pośrednictwem sieci przesyłane są jedynie dane. Również wszyscy użytkownicy sieci maję dostęp do wszystkich urządzeń np. do drukarki lub skanera. Sieci te wykorzystywane są głównie w małych firmach, biurach lub dla potrzeb domowych.

Sieć typu klient-serwer

Omawiana sieć nadaje się przede wszystkim do zastosowań w większych firmach i przedsiębiorstwach. Są to sieci tworzone na bazie potężnych systemów. Najbardziej wydajna maszyna spełnia rolę serwera (hosta) ponieważ na niej właśnie są przechowywane najistotniejsze programy i dane, służy do ich zarządzania i udostępniania innym maszynom (komputerom). Z reguły w czasie pracy wielu użytkowników próbuje dotrzeć do danych znajdujących się na serwerze musi być on niezwykle wydajny, oraz musi posiadać odpowiedni dysk do przechowywania tych danych.   Użytkownicy tego rodzaju sieci mogą z nich korzystać za pośrednictwem innych podłączonych komputerów – tak zwanych klientów, które mają jedynie dostęp do informacji znajdujących się na serwerze.

Sieć terminalowa

Sieć terminalowa jest pewnym rodzajem sieci typu klient-serwer. Różnica polega jedynie na tym iż stanowisko robocze nie posiada osobnej jednostki sterującej z własnym oprogramowaniem. Jedynymi urządzeniami jest monitor i klawiatura podłączona poprzez sieć do głównego stanowiska – serwera.

Ze względu na sposób podłączenia rozróżniamy:

komputery połączone szeregowo jeden do drugiego

komputery połączone w okrąg

komputery połączone w gwiazdę

Istnieje również podział sieci ze względu rozległość jej działania

Sieć LAN (z ang. Local Area Network) – sieć lokalna, czyli np. sieć w jednym budynku, firmie. Maksymalną odległość tej sieci określa się jako 1000 metrów. Granicę tą możemy potraktować bardzo umyślnie i orientacyjnie.

Sieć MAN (z ang. Metropolitan Area Network) – sieć miejska, czyli sieć obejmująca swym działaniem miasto.

Sieć WAN (z ang. Wide Area Network) – sieć ogólno światowa (globalna), obejmująca swym działaniem cały świat np. internet

Jak funkcjonuje sieć?

W sieciach komputerowych dane przepływają między maszynami poprzez specjalne kable podłączone do każdego stanowiska roboczego. Zainstalowany system troszczy się o to, by wszystkie informacje docierały na właściwe miejsca, a przesyłane tą drogą wiadomości nie kolidowały ze sobą. Karty sieciowe znajdujące się wewnątrz wszystkich pecetów zajmują się dzieleniem wiadomości w mniejsze pakiety danych. W nagłówku wysyłanego pakietu umieszczony jest adres komputera, do którego dane mają trafić. Stąd każdej karcie sieciowej musi zostać nadany oddzielny adres. Jeśli adres zamieszczony na początku pakietu i przydzielony karcie zgadzają się ze sobą, informacja zostaje zapisana na dysku twardym komputera. Kiedy wszystkie pakiety o tym samym adresie znajdą się na dysku, transfer danych zostaje zakończony.

Przed wysłaniem pakietu informacji karta sieciowa sprawdza, czy złącze jest wolne. W razie nieudanego transferu dane wracają do komputera, gdzie oczekują na podjęcie kolejnej próby przesłania. 

     rozwinięcie punktu piątego

Powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji poprzez odpowiadanie na proste pytania zadawane przez nauczyciela:  (5')

1.   Jakie rozróżniamy rodzaje sieci

2.   Omów zasadę działania sieci.