Konspekt lekcji (Word 3)

 TEMAT: Sposoby wyróżniania tekstu - numerowanie i wyliczanie

Czas 1 x 45 min

ZAKRES TREŚCI PROGRAMOWYCH:

zmiana wzoru numerowania i wyliczania
pisanie tekstu przy użyciu ikony numerowanie
pisanie tekstu przy użyciu ikony wyliczanie

CELE OPERACYJNE:

a) wiadomości i ich rozumienie

uczeń wymieni metody numerowania i wyliczania tekstu
uczeń opisze różnicę pomiędzy numerowaniem, a wyliczaniem

b) umiejętności

uczeń będzie umiał wybrać odpowiedni wzór numerowania i wyliczania
uczeń będzie umiał numerować tekst
uczeń będzie umiał dokonać wyliczania tekstu

METODA: wykład połączony z metodą laboratoryjną i instruktażem.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: zestaw komputerowy + oprogramowanie (Program Word 7.0)

PLAN LEKCJI:

 1. Czynności wstępne (10')
 2. Zapoznanie uczniów z tematem lekcji i etapami jego realizacji
 3. Uświadomienie uczniom celu lekcji
 4. Realizacja poszczególnych etapów lekcji
 5. Czynności końcowe - powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji

PRZEBIEG LEKCJI:

rozwinięcie punktu czwartego
 1. Podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom celu lekcji
 2. Uruchomienie programu pod kontrolą nauczyciela (5')
 3. Omówienie przez nauczyciela metod wyliczania i numerowania (10')

Tworzenie list numerowanych i wypunktowanych

Listy numerowane i wypunktowane stanowią typowy element wielu dokumentów. Lista wypunktowana składa się z pozycji wyróżnionych specjalnymi znakami graficznymi, a lista numerowana zawiera liczby wskazujące kolejność jej pozycji.

Dodawanie wypunktowania lub numerowania

 1.  Zaznacz elementy, do których chcesz dodać znaki wypunktowania lub numery.

 2.  Aby dodać znaki wypunktowania, kliknij na pasku Formatowanie przycisk Wypunktowanie. Aby dodać numery, kliknij przycisk Numerowanie .

Uwagi

Aby podczas pisania automatycznie utworzyć listę wypunktowaną lub numerowaną, należy wpisać 1. lub znak * , następnie wstawić spację lub znak tabulacji i wpisać dowolny tekst. W celu dodania kolejnego elementu listy należy nacisnąć klawisz ENTER. W rezultacie kolejne numery lub znaki wypunktowania zostaną wstawione automatycznie. Aby zakończyć listę, należy dwukrotnie nacisnąć klawisz ENTER. Listę można również zakończyć przez naciśnięcie klawisza BACKSPACE, co spowoduje usunięcie ostatniego numeru listy.
 1. Omówienie przez nauczyciela sposobu zmiany wzoru wyliczania i numerowania (5')
Aby zmienić znak wypunktowania, format numerów albo odległość między znakiem wypunktowania lub numerem a tekstem, zaznacz elementy listy, a następnie z menu Format wybierz polecenie Wypunktowanie i numerowanie. Następnie kliknij kartę Wypunktowane lub Numerowane i wybierz odpowiedni format. W celu dostosowania odstępu, kliknij przycisk Dostosuj i zmień odległość między znakiem wypunktowania lub numerem a tekstem. Wprowadzone zmiany zostaną zastosowane po następnym kliknięciu przycisków Wypunktowanie lub Numerowanie .

 

Wypunktowanie i numerowanie

 

 

 

 1. Wykonywanie ćwiczeń przez uczniów pod kontrolą nauczyciela (15')

Ćwiczenie 1

Napisz swój plan dnia przy użyciu ikon wyliczanie i numerowanie lub poprzez kliknięcie menu Format Wyliczanie i Numerowanie korzystając z różnych wzorów wyliczania i numerowania.

 

rozwinięcie punktu piątego

Powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji poprzez odpowiadanie na proste pytania zadawane przez nauczyciela:

 1.  Do czego służy opcja wyliczania i numerowania?
 2.  Wymień metody wyliczania i numerowania
 3.  W jaki sposób można dokonać zmiany wzoru wyliczenia, czy numerowania?