Konspekt lekcji

 

Temat: Wprowadzenie do informatyki. Zasady bezpiecznej i zdrowej pracy z komputerem.

Czas: 90` (2x45`)

Cele lekcji:

 

a) wiadomości i ich rozumienie

 

uczeń zdefiniuje pojęcia: informacja, informatyka, oprogramowanie, komputer

uczeń wymieni rodzaje zastosowań informatyki

uczeń wymieni główne czynniki wpływające na bezpieczną pracę z komputerem

 

b) umiejętności

 

uczeń będzie umiał prawidłowo zorganizować stanowisko do pracy z komputerem

 

c) postawy:

 

uczeń będzie przestrzegał regulaminu pracowni informatycznej.

Metody: pogadanka, elementy wykładu, dyskusja

Środki dydaktyczne: stanowisko komputerowe, plansza obrazująca prawidłowo zorganizowane stanowisko do pracy z komputerem

PLAN LEKCJI:

PRZEBIEG LEKCJI:

 
 rozwinięcie punktu czwartego

Wstęp
Wiadomości, które poznacie na najbliższych zajęciach wprowadzą Was do użytkowania skomplikowanych urządzeń elektronicznych jakimi są komputery. Zanim zajmiecie się obsługą komputera zapoznam Was z niezbędną terminologią, która pozwoli umiejscowić informatykę wśród wielu innych dziedzin oraz uświadomi Wam, że praca z komputerem jest bardzo przydatna i pożyteczna, ale może być również szkodliwa dla zdrowia, jeżeli nie przestrzega się pewnych zasad. Poznacie również regulamin naszej pracowni informatycznej, który będziecie zobowiązani przestrzegać.

 1. odpowiednie meble z krzesłem o regulowanej wysokości oraz kącie nachylenia oparcia, duży blat pozwalający zachować właściwą odległość monitora od oczu,
 2. odpowiednie oświetlenie,
 3. odpowiedni mikroklimat: temperatura 21-220C, wilgotność powietrz 50-65%, lekki ruch powietrza,
 4. używanie bezpiecznych monitorów,
 5. stosowanie filtrów ochronnych,
 6. zachowanie maksymalnej odległości monitora od oczu,
 7. wykonywanie ćwiczeń relaksujących wzrok,
 8. stosowanie częstych przerw w pracy z komputerem.
 1. pole elektrostatyczne,
 2. pole elektromagnetyczne,
 3. promieniowanie nadfioletowe,
 4. śladowe promieniowanie rentgenowskie.

Zapoznanie uczniów z regulaminem pracowni komputerowej

Regulamin pracowni komputerowej

uczeń ma prawo do korzystania z zasobów pracowni komputerowej i wiedzy nauczyciela w celu zdobycia wiadomości z przedmiotu elementy informatyki,
przebywanie w pracowni komputerowej dozwolone jest tylko w obecności prowadzącego zajęcia nauczyciela,
uczniowie mogą włączyć komputery jedynie na polecenie nauczyciela,
w przypadku "zawieszenia się" komputera należy poinformować o tym nauczyciela i bez jego zgody nie wolno wykonywać restartu maszyny,
wyłączenie komputera można dokonać tylko za wiedzą i zgodą nauczyciela,
nie wolno wyjmować dyskietki ze stacji dysków podczas pracy napędu,
w pracowni komputerowej nie można spożywać żadnych posiłków,
zabrania się korzystania z własnych nośników informacji (dyskietki, CD-ROM-y itp.),
po zakończeniu pracy stanowisko powinno być uporządkowane,
za straty spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu odpowiedzialność ponosi uczeń,

W stosunku do uczniów nie przestrzegających regulaminu pracowni wyciągane będą przewidziane w regulaminie szkolnym konsekwencje.

rozwinięcie punktu piątego

Powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji poprzez odpowiadanie na proste pytania zadawane przez nauczyciela: