Konspekt lekcji

 

  

TEMAT: Kolorujemy nasze rysunki

Czas 45' (1x45')

ZAKRES TREŚCI PROGRAMOWYCH:

ogólne wiadomości o narzędziach do odręcznego rysowania

omówienie opcji związanych z w/w narzędziami

omówienie podstawowych zasad tworzenia, usuwania i edycji rysunków odręcznych

CELE LEKCJI:

a) wiadomości i ich rozumienie:

uczeń wymieni rodzaje narzędzi do odręcznego rysowania

uczeń wymieni podstawowe zastosowanie ręcznego rysowania

uczeń opisze zawartość menu związanych z rysowaniem odręcznym

b) umiejętności:

uczeń będzie umiał narysować odcinek prosty i linie krzywą

uczeń będzie umiał edytować linie przy pomocy węzłów

uczeń będzie umiał korzystać z menu ręcznego rysowania

METODA: wykład połączony z metodą laboratoryjną i instruktażem.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tablica, zestaw komputerowy + oprogramowanie (program CorelDraw)

PLAN LEKCJI:

1.   Czynności wstępne   (5')

2.   Zapoznanie uczniów z tematem lekcji i etapami jego realizacji

3.   Uświadomienie uczniom celu lekcji

4.   Realizacja poszczególnych etapów lekcji

5.   Czynności końcowe - powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji

PRZEBIEG LEKCJI:

   rozwinięcie punktu czwartego

1.     Podanie tematu lekcji  i uświadomienie uczniom celu lekcji   (5')

2.     Uruchomienie programu pod kontrolą nauczyciela  (5')

3.     Omówienie przez nauczyciela zagadnień związanych z tematem lekcji  (25')

Narysowanie kilku lub kilkunastu obiektów nie świadczy o zakończonej pracy nad obrazem. Uwieńczeniem takiej pracy jest nadanie kolorów powstałym obiektom. Czasami wydaje się iż czynność ta jest najważniejsza, gdyż zły dobór barw popsuć może całą naszą pracę. Kolory ożywiają, a wypełnianie obiektów jednolitym kolorem w programie CorelDraw jest bardzo łatwe. Istotną rzeczą jednak jest aby upewnić się czy nasze obiekty mają zamkniętą strukturę.

W celu sprawdzenia czy krawędzie naszych elementów są zamknięte musimy zaznaczyć dany obiekt i sprawdzić czy aktywny mamy przycisk Automatyczne zamykanie na pasku właściwości. Przycisk aktywny świadczy o braku ciągłości naszych krawędzi. W sytuacji takiej wystarczy tylko kliknąć wspomniany przycisk, a automatycznie obiekt zostanie zamknięty.

Tak przygotowany obiekt możemy wypełnić jednolitym kolorem przez:

wskazanie obiektu/obiektów przy użyciu wskaźnika

kliknięciu lewym przyciskiem myszy na jednej z próbek na palecie kolorów znajdującej się po prawej stronie ekranu. Obiekty wypełnia się wybranym kolorem.

kliknięcie prawym przyciskiem myszy na kolorze spowoduje zmianę obramowania zaznaczonego obiektu

Dla nadania specyficznego wyglądu naszym obiektom możemy użyć wypełnienie tonalnego, które polega na przenikaniu się dwóch lub większej liczby kolorów. Istnieją cztery typy wypełnień tonalnych

liniowe – gradinet kolorów zmienia się liniowo

radialne przenikanie kolorów odbywa się wzdłuż promienia okręgu

stożkowe – przenikanie kolorów odbywa się kątowo względem środka obiektu

kwadratowe – przenikanie w postaci kwadratów o wspólnym środku

Dla dodania wypełnienia tonalnego – liniowego musimy:

 sprawdzić, czy obiekt ma zamkniętą krawędź

 wybrać narzędzie interakcyjne wypełnienie. Pod kursorem powinien pojawić się nam kubek z farbą

 zaznaczyć obiekt

 ustawić kursor po tej stronie obiektu, od której ma zacząć się wypełnienie, kliknąć i przytrzymać lewy klawisz myszy i przeciągnąć na drugą stronę obiektu

Gdy chcemy zmienić rodzaj wypełnienia tonalnego, wystarczy zaznaczyć obiekt i z paska właściwości wybrać nowy rodzaj wypełnienia.

 

     rozwinięcie punktu piątego

Powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji poprzez odpowiadanie na proste pytania zadawane przez nauczyciela:  (5')

1.   Omów rodzaje narzędzi związanych z rysunkiem odręcznym.