Konspekt lekcji (Word 1)

 

TEMAT: Podstawowe wiadomości o edytorze tekstu Word 7.0 – tworzenie prostego dokumentu. Formatowanie tekstu

Czas 135' (3x45')

ZAKRES TREŚCI PROGRAMOWYCH:

ogólne wiadomości o edytorze tekstu Word 7.0,
wpisanie krótkiego tekstu,
cofanie dokonanych zmian,
zmiana wyglądu napisanego tekstu: zmiana wielkości czcionki, stylu, rodzaju i koloru
zapisywanie dokumentów.

CELE LEKCJI:

a) wiadomości i ich rozumienie:

uczeń wymieni funkcje edytora tekstu,

uczeń wymieni możliwości zmiany tekstu,

b) umiejętności:

uczeń będzie umiał napisać dokument,

uczeń będzie umiał zmienić wygląd dokumentu,

uczeń będzie umiał cofać ostatnie zmiany,

uczeń będzie umiał zapisać dokument na dyskietce

METODA: wykład połączony z metodą laboratoryjną i instruktażem.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tablica, zestaw komputerowy + oprogramowanie (program Word 7,0)

PLAN LEKCJI:

 1. Czynności wstępne (10')
 2. Zapoznanie uczniów z tematem lekcji i etapami jego realizacji
 3. Uświadomienie uczniom celu lekcji
 4. Realizacja poszczególnych etapów lekcji
 5. Czynności końcowe - powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji

PRZEBIEG LEKCJI:

rozwinięcie punktu czwartego
 1. Podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom celu lekcji (10')
 2. Krótkie przedstawienie wiadomości o programie Word 7.0 (20')

W mnogości programów służących do komputerowego pisania i redagowania tekstów można znaleźć wiele cech wspólnych. Można także określić pewne zasady, które pozwolą dokonać wyboru edytora zaspakajającego nasze oczekiwania. Każdy z tych programów musi zawierać następujące podstawowe funkcje edytorskie:

wprowadzanie tekstu, poruszanie się po nim i poprawianie go,
określenie rodzaju czcionki, jej rozmiaru i kroju,
formatowanie linii, fragmentów tekstu i całego dokumentu,
definiowanie formatu i układu strony,
zapisywanie dokumentu na dysku i odczytywanie z dysku,
drukowanie dokumentu.

My na zajęciach zajmiemy się programem WORD, który jest obecnie najbardziej rozpowszechnionym edytorem. Za pomocą programu Microsoft Word możemy zarówno wpisywać nowy tekst (list, notatkę, fax), jak i edytować już istniejące i formatować go, tak aby mu nadać atrakcyjny wygląd i uwypuklić jego najważniejsze fragmenty. Microsoft Word pozwala nam także na wstawianie do tekstu rysunków, tabel, wykresów, a także na automatyczne wyszukiwanie błędów w pisowni. Ponadto umożliwia nam tworzenie i modyfikowanie stron WWW, które możemy następnie udostępniać innym w internecie.

 1. Uruchomienie programu pod kontrolą nauczyciela (10')

  Worda można uruchomić na kilka sposobów. Jeśli program jest zainstalowany jako część pakietu Microsoft Office, można go uruchomić za pomocą Paska skrótów. W przeciwnym przypadku najprostszą metodą jest uruchomienie Worda za pomocą menu Programy, dostępnego po kliknięciu przycisku Start

 2. Omówienie przez nauczyciela widoku ekranu bez dokładnego omówienia znaczenia poszczególnych ikon (20')

  Korzystanie z edytorów tekstu wymaga wprowadzenia kilku podstawowych pojęć. Pozwoli nam to, w dalszej pracy z edytorem, koncentrować uwagę na obsłudze programu, a nie na terminologii.

  Dokument - jest to nazwa dla całego redagowanego tekstu

  Akapit - jest to część tekstu pomiędzy dwoma naciśnięciami klawisza ENTER. Zwykle pomiędzy kolejnym akapitami wprowadzony jest zwiększony odstęp międzyliniowy zwany interlinią.

  Wcięcie - jest to określenie odstępów dla tekstu od lewej i od prawej krawędzi kartki

  Wcięcie akapitowe - jest to wcięcie zastosowane w pierwszej linii akapitu.

  Margines - jest to ilość wolnego papieru dookoła tekstu.

  Blok - jest to zaznaczony fragment dokumentu; może to być wyraz, fragment wiersza (akapitu), cały wiersz (akapit), i kilka akapitów lub też cały dokument.

  Nagłówek - jest to krótka informacja pojawiająca się u góry strony.

  Stopka - podobna informacja co w nagłówku, ale występująca na dole strony.

  Czcionka - jest to zestaw znaków drukarskich zapisanych w jednym pliku na dysku

  Krój pisma - tym pojęciem będziemy określać różne sposoby przedstawiania tej samej czcionki. Może to być pismo grube, kursywa, podkreślone, powiększone, pomniejszone itp.

 3. Wyodrębnienie przez nauczyciela urządzenia przydatnego do obsługi programu Word 7.0 - klawiatury, myszy (5')

 

 1. Wykonywanie ćwiczeń pod kontrolą nauczyciela. (45')

Ćwiczenie nr 1

Napisz dowolny tekst składający się z ok. 15 zdań

Ćwiczenie nr 2

Dokonaj zmiany wyglądu uprzednio napisanego tekstu poprzez zaznaczenie go a następnie kliknięcie ikony pogrubiony, podkreślony, kursywa. Zmień wielkość czcionki, jej styl, rodzaj, kolor. Zapisz dokument na dyskietce pod dowolną nazwą.

Ćwiczenie nr 3

Napisz podanie o przyjęcie do szkoły. Zapisz dokument na dyskietce pod nazwą podanie.doc

rozwinięcie punktu piątego

Powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji poprzez odpowiadanie na proste pytania zadawane przez nauczyciela: (15')

 1. Do czego służy program Word 7.0?
 2. Wyjaśnij podstawowe pojęcia związane z edytorami teksu (czcionka, akapit, margines ...)
 3. W jaki sposób możemy dokonać zmian w wyglądzie tekstu (zmienić czcionkę, styl, pogrubić, podkreślić?
 4. W jaki sposób zapisujemy dokument?